Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi
Organizator:Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
Adres: ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Zielona Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 68 329 83 67
E-mail:
Opis:I. Przedmiot zamówienia:
1, Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach wraz
z niezbędnymi materiałami kontrolnymi, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp. Nazwa j.m. ilość
1 Mikrokuwety do aparatu Low Hb Photometer firmy HEMOCUE szt. 200
2 Krew kontrolna o poziomie 1 g/l do aparatu Low Hb Photometer firmy HEMOCUE szt. 24
3 Krew kontrolna o poziomie 5g/l do aparatu Low Hb Photometer firmy HEMOCUE szt. 24
II. Pozostałe wymagania:
1. Wymagania Jakościowe
1.1 Oferowane mikrokuwety oraz krew kontrolna muszę zapewnić prawidłowe funkcjonowanie z aparatem
LOW HB PHOTOMETER firmy HEMOCUE.
1.2 Wymaga się aby oferowane mikrokuwety oraz krew kontrolna:
a. były wysokiej jakości i posiadały znak CE,
b. posiadały deklarację zgodności I spełniały wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o
wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2019.175) - łzn. były wpisane do rejestru wyrobów medycznych,
c. posiadały instrukcję i inne informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania opracowane
w języku polskim,
d. dla każdej partii dostarczonego towaru były odpowiednio oznakowane (nazwa materiału, nazwa
dostawcy, nazwa producenta, numery serii lub numer identyfikacyjny nadany przez producenta, ilość
towaru w opakowaniu zbiorczym - wymagane jest, aby opakowanie zbiorcze zawierało tę samą serię
towaru),
e. dla każdej partii dostarczonego towaru posiadały serię i datę ważności widoczną na opakowaniu,
f. opakowania jednostkowe mikrokuwet zawierały serię i datę ważności dodatkowo w formie kodu
paskowego.
2. Termin ważności:
a. krew kontrolna musi posiadać - termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia
towaru do magazynu Zamawiającego,
b. mikrokuwety - termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do
magazynu Zamawiającego.
3. Gwarancja: równa terminowi ważności oferowanych produktów.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Oferty należy składać do dnia 21-03-2019 roku do godziny 13:00 w siedzibie firmy - sekretariat,
w zamkniętej kopercie opisanej ,,oferta na dostawę mikrokuwet do badania krwi na hemoglobinometrach
wraz z niezbędnymi materiałami kontrolnymi" osobiście lub pocztą. Dopuszcza się składanie ofert
elektronicznie na adres e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl. W przypadku składania oferty drogą
elektroniczną w tytule wiadomości należy podać co najmniej numer postępowania tj. ,,4/20/2019".
Otwarcie ofert:6. Otwarcie oraz odczytanie otrzymanych ofert nastąpi w salce konferencyjnej o godzinie 13:15 w dniu 21-03-2019 roku.
Termin składania:2019-03-21
Miejsce i termin realizacji:4. Miejsce realizacji dostaw: siedziba Zamawiającego, ul. Zyty 21,65-046 Zielona Góra.
Wymagania:5. Podana przez Wykonawcę cena zawiera koszt dostawy do miejsca realizacji.
III. Do składanej oferty należy dołączyć:
1, wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
IV. Pozostałe Informacje:
1. Kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
2. Informacje podane w pkt III będą przedmiotem oceny przez Zamawiającego.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Warunki umowy mogą być przedmiotem negocjacji z wybranym
Wykonawcą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w szczególności
w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia.
Kontakt:4. Pytania do prowadzonego zapytania ofertowego należy kierować do Roberta Kuźnika - kierownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego tel.: 68 329 83 67 lub e-mail: przetargi@rckik.zgora.pl.
Numer dokumentu:4/ZO/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: