Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27140061 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa monitorów LCD
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Adres: ul. Tysiąclecia 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:32 260 86 52
E-mail:
Opis:1. Nazwa zadania:
,, Zakup wyposażenia - dostawa monitorów LCD dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej".
2. Opis przedmiotu zamówienia / uwagi do przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 70 szt. fabrycznie nowych monitorów LCD z regulowaną wysokością dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej - zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (w załączniku).
2.2 Wymagania techniczne:
- Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada doświadczenie i zaplecze techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
- Wszystkie dostarczane monitory muszą być nowe i w oryginalnych opakowaniach umożliwiających weryfikację parametrów technicznych.
- W przypadku gdy Zamawiający uzna, że dostarczone monitory odbiegają od zapisów umowy Wykonawca niezwłocznie wymieni je na nowe.
- Umowa obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek i wniesienie do budynku na parter (schody 11 stopni) w godz.ch i dniach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do czwartku od godz. 7:00 do 12:00, w piątek od godz. 7:00 do 10:00).
- Do momentu podpisania protokołu odbioru monitory są własnością Wykonawcy.
- Wykonawca zobowiązuje się do dostaw monitorów spełniających wszystkie warunki określone w Polskich i europejskich normach.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej adres poczty e-mail: przetargi@mzbm.com.pl w terminie do dnia 17.05.2024 r
Termin składania:2024-05-17
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. DOSTAWA może być jedna lub podzielna na kilka mniejszych (maksymalnie 3 dostawy).
Wymagania:2.3 Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z dostawą, wymianą lub reklamacją zamawianych artykułów.
2.4 Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
3.1 Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, bez dodatkowych kosztów dla zamawiającego w systemie ,,Door-to-door".
3.2 W przypadku, gdy usunięcie wady w okresie gwarancji przekroczy 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji Wykonawca wymieni monitor na nowy w terminie 7 dni roboczych.
4. Kryteria oceny ofert dla każdego zadania
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami jak niżej: Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
Cena 100%
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Sposób punktacji w ramach kryteriów: Kryterium Cena oferty (C)
W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Cena brutto ( z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia - według następującego wzoru
najniższa zaoferowana cena
Ilość punktów = ------------------------------------- x 100
cena zaoferowana w badanej ofercie
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.
6. Termin płatności faktury: do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie strony, potwierdzający wykonanie umowy przez Wykonawcę. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
7. Opis przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony do niniejszego zapytania druk Formularza Ofertowego i załączyć: aktualny wydruk CEIDG lub KRS, oświadczenie ( wg. załączonego wzoru), pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.1 Do oferty należy załączyć:
- Formularz cenowy
- Oświadczenie
UWAGA : Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację dotyczącą parametrów technicznych oferowanego sprzętu.
7.2 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez Wykonawcę.
Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.mzbm.com.pl w zakładce ,, zamówienia publiczne". O terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony telefonicznie.
Uwagi:- Wzór umowy
10. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Źródło: Internet i własne
Załączniki: