Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15441492 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i konfiguracja elektronicznego depozytora kluczy
Organizator:Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Adres: ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 846 64 00
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i konfiguracja
elektronicznego depozytora kluczy na min. 240 kluczy przywieszkowych i 16 skrytek
w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

A. Wymagania techniczne:

1. Depozytor kluczy winien być wykonany w sposób estetyczny z lekkiego i trwałego rodzaju metalu,
2. zawierać odpowiednio;
a. depozytor na min 240 kluczy przywieszkowych - szt. 1
b. depozytor na min 16 skrytek - szt. 1
c. dodatkowo 1600 kart zbliżeniowych 125KHz Unique
(obustronnie spersonalizowanych zgodnie z załączonym szablonem)
3. depozytor musi posiadać możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne klucze (min do pojemności 256 kluczy) wykorzystując już istniejącą szafę,
4. być zainstalowana na ścianie we wskazanym przez zamawiającego miejscu z dokonaniem niezbędnych połączeń kablowych,
5. posiadać automatycznie otwieraną/zamykaną przednią roletę
a. roleta musi posiadać czujnik kontroli ruchu, który w momencie natrafienia na przeszkodę podczas zamykania (np. ręka użytkownika) lub celową próbę zablokowania, automatycznie ją podniesie potwierdzając sygnałem dźwiękowym fakt zablokowania, a po trzeciej nieudanej próbie zamknięcia wywołać stały alarm,
b. roleta musi posiadać w pełni definiowalne okna czasowe, które umożliwią administratorowi systemu pełne otwarcie oraz zamknięcie rolety w dowolnym przedziale czasowym,
c. bez względu na wielkość szafy depozytora czas pełnego otwarcia oraz zamknięcia rolety nie może przekraczać 4s,
d. roleta musi być wykonana z elastycznego tworzywa odpornego na pęknięcia, roleta nie może być wykonana z żadnego rodzaju tkaniny, płótna itp.,
e. roleta musi pracować w trybie pracy awaryjnego zasilania (z akumulatorów),
f. roleta musi posiadać funkcję awaryjnego ręcznego podnoszenia rolety,
6. zasygnalizować wykryte uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 20 sekund,
7. Przednie drzwi muszą posiadać opcję awaryjnego otwarcia w przypadku awarii lub braku zasilania,
8. być zasilane z wydzielonych obwodów sieci energetycznej (z najbliższej rozdzielni elektrycznej) z własnym zabezpieczeniem minimum nadprądowym,
9. posiadać rejestrację wszystkich zdarzeń o pojemności umożliwiającej ich rejestrację, z co najmniej ostatnich trzech miesięcy,
10. mieć zabezpieczenia przeciwsabotażowe, przeciwprzepięciowe oraz odporność na urazy i wstrząsy mechaniczne o małej częstotliwości,
11. zapewniać bezstykową (zbliżeniową) identyfikację uchwytu klucza w otworze, identyfikacja powinna wskazywać prawidłowość włożonego uchwytu klucza oraz właściwe miejsce jego lokalizacji,
12. utrzymywać nadawanie sygnału alarmowego tylko przez czas niezbędny do powiadomienia służb odpowiedzialnych za ochronę obiektów,
13. nie dopuszczę się możliwości komunikacji wewnętrznej depozytora poprzez szynę CAN (Controller Area Network),
14. nie dopuszcza się zastosowania w depozytorach układu sterującego z wbudowanym oprogramowaniem/systemem/ operacyjnym umożliwiającym zarządzanie depozytorem i jego konfigurację (m.in. dodawanie/usuwanie użytkowników, przypisywanie i zmianę uprawnień, podgląd historii zdarzeń i generowanie raportów, generowanie kodów dostępu, kasowanie alarmów, edycję przypisanych kluczy, export danych/raportów/protokołów zdarzeń na zewnętrzne nośniki pamięci) z poziomu terminala zarządzającego,
15. musi posiadać możliwość modułowej rozbudowy systemu o dołożenie dodatkowych różnego rodzaju wymiennych modułów skrytek oraz paneli z kluczami tzn. zarówno paneli na klucze standardowe, zawieszone na bezstykowych uchwytach kluczy jak również paneli w systemie MASTER KEY, zawierających wkładki kluczowe systemu klucza generalnego uniemożliwiających podejrzenie grani roboczej klucza,
16. odstęp pomiędzy gniazdami kluczy umieszczonymi na panelu kluczowym nie może być większy niż: 26mm w poziomie i nie więcej niż 65mm w pionie, panel musi zagwarantować swobodne wieszanie kluczy, gdzie klucze wiszące w górnym rzędzie nie mogą zachodzić na klucze wiszące w dolnym rzędzie,
17. mieć zasilanie awaryjne ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę systemu w stanie pracy w czasie nie krótszym niż:
a. 24 godziny - akumulatory muszą być zainstalowane wewnątrz szafy depozytowej, nie dopuszcza się możliwości zastosowania akumulatorów w innej lokalizacji niż główna obudowa depozytora
b. w przypadku całkowitego braku zasilania depozytor musi posiadać funkcję ręcznego mechanicznego awaryjnego zwolnienia wszystkich kluczy lub pojedynczych kluczy,
18. musi posiadać min cztery opcje awaryjnego wydania wszystkich klucz;
a. za pomocą opcji zdalnego wydania kluczy poprzez oprogramowanie zarządzające,
b. za pomocą karty zbliżeniowej,
c. za pomocą PIN kodu,
d. za pomocą specjalnych wewnętrznych przełączników zwalniających wszystkie klucze lub tylko poszczególne klucze w danym panelu z kluczami,
19. umożliwiać deponowanie kluczy każdego rodzaju stosowanych w obiekcie, przy czym deponowanie kluczy do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie powinno być realizowane w sposób zapewniający zabezpieczenie mechaniczne (plombowane pojemnika na klucze specjalne) np. przed skopiowaniem (odciskiem), wglądem w profil części roboczej klucza, sfotografowaniem,
20. sygnalizować dźwiękowo i wizualnie próby nieuprawnionego pobrania klucza, mechanicznej ingerencji w urządzenie oraz prób sabotażu,
21. umożliwiać wykorzystanie kart stosowanych w systemie kontroli dostępu w obiekcie, umożliwiać identyfikację użytkownika poprzez odczyt danych z karty zbliżeniowej, kod PIN, odczyt danych z czytnika biometrycznego oraz dowolną kombinację powyższych sposobów identyfikacji,
22. posiadać czytelny dla użytkownika panel komunikacji i sterowania za pośrednictwem 7" kolorowego dotykowego terminala sterującego LCD umożliwiającego odczyt historii zdarzeń i konfigurację szafki bez użycia dodatkowego komputera (awaryjny tryb pracy), terminal powinien posiadać pełną bazę danych umożliwiającą odtworzenie systemu w przypadku awarii komputera administratora,
23. gniazda na klucze powinny być zainstalowane na dodatkowym otwieranym ręcznie wewnętrznym skrzydle, które po otwarciu pozwoli na pełny dostęp do poszczególnych gniazd kluczy w przypadku awaryjnego manualnego wydawania kluczy,
24. musi posiadać jednoczesny mieszany układ pracy, który w pełni będzie kontrolował wymienne panele na klucze typu Master Key oraz panel kluczy typu przywieszkowego (klucz wiszący na stalowym ringu)
25. umożliwiać awaryjne wydanie wszystkich kluczy w sytuacji zagrożenia,
26. Po uprzedniej autoryzacji przez użytkownika, dotykowy terminal sterujący LCD powinien wyświetlić pełne nazwy klucza dostępne dla użytkownika, łącznie z informacją (w miejscu kluczy pobranych), który z uprawnionych użytkowników pobrał dany klucz)
27. Terminal powinien sygnalizować błędne włożenie klucza, próby ingerencji w szafkę (oderwanie od ściany, próba podniesienia lub zablokowania żaluzji, otwarcie drzwi itp),
28. Terminal umożliwia wyświetlanie wszystkich komunikatów oraz generowanie komunikatów głosowych, z możliwością regulacji natężenia dźwięku aż do całkowitego wyłączenia fonii,
29. Szafka powinna umożliwić wygenerowanie raportów zdarzeń ON-LINE dla stanowisk wartowniczych poprzez wykorzystanie graficznego terminala zdarzeń, umożliwiającego współpracę z systemami kamer (nakładanie tekstu zdarzenia na obraz z kamery) i/lub wydruk zdarzeń ON-LINE bezpośrednio na drukarce podłączonej do terminala,
30. Kamera umieszczona z przodu obudowy depozytora musi umożliwiać ciągłe nagrywanie z funkcją pre oraz post alarm, obraz z kamery musi być rejestrowany na wewnętrznym wideoserwerze lub bezpośrednio na cyfrowym rejestratorze wideo,
31. Depozytor powinien posiadać łatwy sposób wielokrotnego montażu oraz demontażu zawieszonych kluczy (bez opcji niszczenia głównego trzpienia deponowanego w depozytorze) w przypadku zniszczenia klucza lub wkładki drzwiowej,
32. W przypadku całkowitej awarii zasilania i wyczerpania akumulatorów, szafka musi umożliwić awaryjne zwolnienie jednego lub wszystkich kluczy w sposób mechaniczny przez uprawnionego administratora,
33. umożliwiać zdalne (ze stacji roboczej) wydanie kluczy z poziomu administratora systemu,
34. posiadać możliwość uruchomienia funkcji śluzy kluczowej wewnętrznej, tzn. zablokowania możliwości pobrania kolejnego klucza bez zwrotu klucza pobranego uprzednio oraz śluzy kluczowej zewnętrznej, tzn. opuszczenia obiektu bez uprzedniego zdania pobranego wcześniej klucza oraz blokadę wydania klucza bez uprzedniego wejścia na teren obiektu,
35. posiadać funkcję blokady wyjścia z budynku (wykorzystując istniejący system kontroli dostępu zainstalowany w obiekcie zamawiającego) przy próbie wyniesienia klucza po za teren budynku za pomocą bezstykowej technologii RFID zintegrowanej z kluczem kodowym
36. posiadać możliwość integracji z istniejącymi lub projektowanymi systemami alarmowymi w obiekcie,
37. posiadać możliwość tworzenia stref czasowych dla użytkowników,
38. generować alarmy ze zdarzeń będących anomaliami w pracy systemu, tj. braku kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek technicznych, nieprawidłowej obsługi, nieuprawnionych prób pobrania kluczy,
39. zapewnić możliwość sporządzania wydruków ze zdarzeń w pracy systemu według zdefiniowanych uprzednio kryteriów,
40. umożliwiać zdalny bieżący nadzór i stałe monitorowanie obecności kluczy w systemie,
41. posiadać możliwość stosowania mieszanych układów paneli tzn. zarówno paneli na klucze standardowe zawieszone na bezstykowych uchwytach kluczy jak również paneli w systemie MASTER KEY, zawierających wkładki kluczowe systemu klucza generalnego uniemożliwiających podejrzenie grani roboczej klucza oraz sterowanych z poziomu jednego kolorowego dotykowego 7" terminala zarządzającego LCD,

B. Wymiary depozytora;

Automatycznie otwierana oraz zamykana przednia roleta;
Szafa do 256 kluczy nie powinna być większa niż: szer. 1700 mm, wys. 1290 mm gł. 210 mm

C. Wymagania techniczne ,,uchwytów kluczy RFID/ kołków" zawierających klucze od pomieszczeń :

1. uchwyty muszą mieć możliwość trwałego dopięcia do uchwytów kluczy połączonych bezpośrednio z plombowanymi pojemnikami na klucze specjalne, różnego rodzaju kluczy od pomieszczeń - bez względu na ich wielkość i kształt,
2. klucz kodowy nie może być wykonany w całości z metalu,
3. klucz kodowy nie może być mniejszy niż długość 70mm, szerokość 13mm
4. uchwyt klucza, do którego dopinane będą klucze od pomieszczeń, powinien posiadać:
a. min 3mm stalowy uchwyt (ring) , do którego można trwale dopiąć min 10 szt. różnego rodzaju kluczy,
b. 3mm stalowy uchwyt (ring) klucza musi być połączony z niepalną (materiał odporny na działanie ognia tj. zapalniczka, lutownica gazowa, zapałki itp.) główką uchwytu klucza (zawierającą moduł bezstykowej (zbliżeniowej) kontroli klucza w gnieździe depozytora) za pomocą specjalnych dwu częściowych pasujących do siebie jednorazowych zatrzasków,
c. ring oraz wystająca część klucza kodowego z gniazda depozytora nie może być wykonana z plastiku ani innego materiału, który ulegnie zniszczeniu w wyniku działania ognia,
d. jednorazowe zatrzaski zabezpieczające powinny posiadać LOGO producenta,
5. nie dopuszcza się możliwości stosowania metalowych uchwytów klucza połączonych bezpośrednio z plastikową główką lub kołka uchwytu klucza kodowego,
6. nie dopuszcza się możliwości stosowania stalowych linek do połączeń klucza z uchwytem klucza kodowego,
7. wymiana klucza może odbywać się tylko i wyłącznie poprzez trwałe zniszczenie jednorazowych zaślepek, nie dopuszcza się możliwości zmiany klucza poprzez niszczenie metalowego ringu/kłódki/obręczy,
8. gniazda na uchwyty klucza na klucze nie mogą być w żaden sposób numerowane, jednakże muszą sugerować konieczności zwrotu breloka z kluczem w konkretne podświetlone w całości gniazdo depozytora,
9. uchwyty klucza nie mogą być w żaden sposób numerowane ani oznaczane celem ich późniejszego rozpoznania przez użytkownika podczas zdawania klucza do depozytora, rozpoznanie uchwytu klucza musi odbywać się bezpośrednio w gnieździe uchwytu klucza umieszczonym z przodu depozytora,

D. Wymagania techniczne skrytek do przechowywania kluczy od pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie:

1. być wykonana w sposób estetyczny z lekkiego i trwałego rodzaju metalu,
2. każda skrytka musi posiadać (bezstykowe/ zbliżeniowe) gniazdo na uchwyt klucza
3. każda skrytka musi posiadać plombowany pojemniki na klucze, który wyposażony jest na stałe w uchwyt klucza z bezstykową kontrolą klucza w gnieździe depozytora,
4. pojemnik z kluczami ma być identyfikowany tylko i wyłącznie poprzez uchwyt klucza bezpośrednio w gnieździe każdej ze skrytek,
5. Skrytki muszą być sterowane za pomocą dotykowego kolorowego 7" terminala zarządzającego LCD,

E. Dostęp do kluczy musi odbywać się jedynie:

1. po identyfikacji i uwierzytelnieniu użytkownika za pomocą identyfikatora osobistego (karty zbliżeniowej) oraz /i opcjonalnie indywidualnego PIN kodu,
2. po zdalnym wydaniu komendy przez administratora systemu lub osobę uprawnioną,
3. po dokonaniu podwójnej autoryzacji (zasada czterech oczu),
4. Zwrot klucza do depozytora w przypadku:
a. Skrytek - zwrot plombowanego pojemnika z kluczami musi odbywać się za pomocą ,,uchwytu klucza"- bezstykowa identyfikacja zbliżeniowa uchwytu klucza w gnieździe depozytora oraz dodatkowo identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika za pomocą identyfikatora osobistego (karty zbliżeniowej/PIN kodu) bezpośrednio do podświetlonej skrytki, a po zwrocie informować stosownym komunikatem na wyświetlaczu LCD o tym, jaki pojemnik został zwrócony,
b. Kluczy - zwrot klucza do szafki powinien odbywać się za pomocą ,,uchwytu klucza"- bezstykowa identyfikacja zbliżeniowa uchwytu klucza w gnieździe depozytora oraz dodatkowo identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika za pomocą identyfikatora osobistego (karty zbliżeniowej/PIN kodu) bezpośrednio do podświetlonego gniazda klucza, lub pierwszego wolnego gniazda. Poprawna w/w identyfikacja spowoduje zwolnienie blokady drzwi i możliwość zwrotu klucza bezpośrednio do podświetlonego gniazda klucza, lub pierwszego wolnego gniazda.
5. Wymagane jest, aby po wybraniu przez użytkownika konkretnego klucza z listy dostępnych dla niego kluczy na terminalu dotykowym LCD zostało podświetlone całe gniazdo klucza informujące o lokalizacji wybranego klucza/skrytki,
6. klucze w depozytorze muszą posiadać blokadę uchwytu klucza lub samego klucza (w systemie MASTER KEY) w celu uniemożliwienia pobrania innego klucza przez nieuprawnionego użytkownika,
7. w przypadku zdeponowania klucza w innym gnieździe niż wcześniej przypisane i podświetlone depozytor powinien przyjąć klucz i zablokować go do czasu jego ponownego pobrania. System powinien również w momencie jego ponownego pobrania automatycznie wskazać poprzez podświetlenie całego gniazda aktualną pozycję klucza i umożliwić zwrot w uprzednio zaprogramowane podświetlone gniazdo, oraz posiadać funkcję dowolnego zwrotu klucza w zależności od wymagań użytkownika,

F. Wymagania oprogramowania:

1. Oprogramowanie systemu depozytorów kluczy musi zawierać moduł lokalizacji kluczy/pojemników w oparciu o technologię RFID (UHF) zintegrowanej z uchwytem klucza w obszarach budynku, co najmniej z dokładnością do piętra i strony budynku,
2. Oprogramowanie lokalizacyjne musi być zintegrowane z bazą danych systemu ewidencji kluczy i umożliwiać tworzenie tekstowego i graficznego sposobu przedstawienia miejsca klucza w budynku,
3. System lokalizacji klucza/pojemnika powinien wskazywać miejsce klucza/pojemnika w obszarze jak i jego przemieszczanie się pomiędzy obszarami,
4. System lokalizacji musi wskazywać w postaci alarmu, próbę wyniesienia klucza/pojemnika poza obszar dla niego przewidziany i wskazywać próbę wyniesienia klucza/pojemnika z budynku (śluza zewnętrzna autonomiczna),
5. Obsługa poprzez Windows 10 IoT
6. Możliwość współpracy z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem oraz innymi bazami danych,
7. być w języku polskim i spełniać rolę podpowiadającą lub funkcję ,,pomoc" dla administratora(ów) systemu,
8. zapewniać zdalne 24 godzinne zarządzanie dostępami do szafek i kluczy poprzez sieć Ethernet/Internet przez administratora(ów) systemu,
9. możliwość importu i eksportu danych pracowników (id, imię, nazwisko, opis, grupa, kod karty, termin ważności karty) do plików tekstowych,
10. zapewniać tworzenie grup pracowników oraz grup szafek w celu sprawnego i efektywnego zarządzania danymi,
11. zapewniać przydzielanie uprawnień do kluczy pozwalające konkretnemu użytkownikowi na pobranie przypisanych mu kluczy, w określonym czasie i na określony czas,
12. zawierać opcje udostępnienia jednego klucza wielu użytkownikom i wielu kluczy jednemu użytkownikowi,
13. zakładać możliwość ograniczenia ilości jednocześnie pobranych kluczy,
14. sygnalizację nieoddania klucza w zadanym czasie w systemie,
15. zapewniać możliwość pobrania wszystkich kluczy przy jednorazowym otwarciu szafki,(ewakuacja),
16. zapewniać możliwość pobrania i zwrotu klucza przez dwóch różnych użytkowników,
17. elastycznie definiować przedziały czasowe dostępu do szafek dla użytkowników systemu - z opcją ich natychmiastowej zmiany poprzez siec Ethernet/Internet,
18. zapewniać monitorowanie pracy szafki na stanowiskach wartowniczych,
19. oprogramowanie umożliwia tworzenie śluz, tzn. uniemożliwia wyjście z budynku z kluczem - w przypadku współpracy z systemem kontroli dostępu,
20. zapewniać gromadzenie (archiwizowanie) wszystkich zdarzeń związanych z działaniem depozytorów, w tym również rejestracji wszystkich zmian wprowadzonych w systemie przez poszczególnych administratorów - minimum 3 miesiące,
21. spełniać tryb informacyjny o zdarzeniach alarmowych w systemie dla stanowisk wartowniczych,
22. uwzględniać przygotowywanie raportów z historii działania depozytorów na podstawie opracowanych indywidualnie filtrów,
23. serwer bazy danych działający w systemie min. Windows XP, Windows 7 - jako osobna jednostka, administracyjna, zapewniająca bezpieczeństwo pracy systemu i gromadzenia zapisanych w systemie danych,
24. programowanie kart dostępowych ze stanowiska administratora i/lub z szafki na klucze,
25. licencję oprogramowania na produkt bez względu na ilość użytkowanych stanowisk komputerowych (tzn. instalacja dowolnych składników/elementów oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych),
26. Możliwość dostarczenia dodatkowych uchwytów na klucze.

G. Wymagania eksploatacyjne:
Elektroniczny depozytor kluczy winien zapewniać:
1. właściwą pracę przy wilgotności powietrza od 5 do 95%,
2. właściwą pracę w temperaturze od +5 oC do +45 oC dla depozytorów montowanych wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń,
3. odporność na zmianę polaryzacji stałego napięcia zasilającego,
4. zapewniać zdalny dostęp do urządzeń przy pomocy klawiatur (szyfratorów), lub w przypadku zastosowania systemów rozbudowanych za pomocą dedykowanych do systemu programów komputerowych na stacjach roboczych przeznaczonych do zarządzania systemem,
5. mieć możliwość testowania urządzeń, zasilacza i akumulatora,
6. zapewniać samoczynne przełączanie zasilania ze źródła podstawowego na rezerwowe i odwrotnie bez zakłócenia pracy systemu oraz sygnalizować w lokalnego centrum nadzoru awarie zasilania podstawowego i powrót do niego.

H. Wymagana opieka serwisowa i usługi wsparcia

1. Pomoc serwisowa w siedzibie Zamawiającego - usuwanie w trybie priorytetowym usterek technicznych zgłoszonych przez Zamawiającego powodujących nieprawidłowe działanie systemu, oprogramowania, rejestratorów, czytników, monitoringu.
2. Gwarantowany czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki w ciągu 8 godzin roboczych
3. Naprawa błędów krytycznych w ciągu 24 godzin roboczych - usterki, które powodują blokadę podstawowych funkcjonalności systemu i uniemożliwiają użytkowanie Systemu w całości lub znacznej części powinny być usuwane w ciągu 24h. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w tym czasie, należy zapewnić rozwiązanie zastępcze.
4. Aktualizacje oprogramowania - usługa ta polegająca na aktualizowaniu do najnowszych wersji oprogramowania zarządzającego systemem oraz wszystkich modułów bez ponoszenia dodatkowych kosztów zaraz po ukazaniu się najnowszej wersji.
5. Rozszerzone warunki gwarancji - zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usunięcia usterki, naprawy w siedzibie Zamawiającego, bez potrzeby wysyłania urządzeń do serwisu.
6. Wydłużona gwarancja - zarówno na sprzęt i oprogramowanie gwarancja w ramach opieki serwisowej wynosi 24 miesiące, z możliwością przedłużenia na kolejny rok w przypadku wykonania przeglądu gwarancyjnego w każdym roku trwania gwarancji.
7. Wsparcie telefoniczne, e-mailowe, zdalne - pomoc telefoniczna, e-mailowa i zdalna związana z bieżącą eksploatacją i konfiguracją oprogramowania. Dodatkowe szkolenia z obsługi oprogramowania wykonywane zdalnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
8. Zdalne wsparcie serwisowe - zadania o charakterze technicznym wykraczającym poza działania dostępne dla użytkowników, a w szczególności: zdalne usuwanie usterek technicznych zgłoszonych przez Zamawiającego powodujących nieprawidłowe działanie oprogramowania w trybie priorytetowym z zachowaniem czasu reakcji w ciągu 8 godzin roboczych.

I. Wymagania Dodatkowe
1. Szkolenie administratorów i użytkowników systemu
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę składa się w formie pisemnej (trwale spięta). Ofertę należy sporządzić na formularzu zgodnym, co do treści z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OWZ. Oferta i wszystkie załączniki winny być sporządzone w języku polskim.
2. Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć w terminie do dnia 7czerwca 2018 godz. 12:00 w Biurze Zamówień Publicznych pok. 407 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań z dopiskiem ,,Oferta na Dostawę, montaż i konfigurację Elektronicznego Depozytora Kluczy"
Jeśli Wykonawca przesyła ofertę pocztą kurierską, to Zamawiający wymaga, aby posiadała oznaczenie: ,,Oferta na Dostawę, montaż i konfigurację elektronicznego depozytora kluczy". Oferta nadana w ten sposób musi być dostarczona przez kuriera bezpośrednio do Biura Zamówień Publicznych w budynku Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, pokój 407, IV piętro. Inne jednostki organizacyjne Uczelni nie są uprawnione do przyjmowania ofert. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie ofert. Oferty złożone w Biurze Zamówień Publicznych po 7 czerwca 2018 r. po godz.12:00 nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Termin składania:2018-06-07
Miejsce i termin realizacji:1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy
2. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury i doręczenia jej Zamawiającemu.
Wymagania:w drodze procedury otwartej, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 EUR
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej.
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia - na postawie oświadczenia.
c) Posiadają polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000,00 PLN obowiązującą od dnia podpisania umowy przez okres gwarancji 24 miesięcy.
d) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zamówienia.
e) Nie pozostają w sporze sądowym z Uczelnią oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, którego wynika, że Uczelni przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy - na podstawie oświadczenia.
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 10 dni od ostatecznego terminu składania ofert cenowych.
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2) Formularz oferty - załącznik nr 1
3) Formularz cenowy - załącznik nr 2
4) polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000,00 PLN obowiązującą od dnia podpisania umowy przez okres gwarancji 24 miesięcy.
5) W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt IV Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu oraz nie spełnia wymagań opisu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający będzie rozpatrywał ważność ofert oraz ich ocenę na podstawie treści złożonej oferty, nie będzie występował do Wykonawcy o jakiekolwiek uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń.
Ewentualne zapytania o wyjaśnienie treści Ogólnych Warunków Zamówienia można przekazać pisemnie do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz.12:00 na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@up.poznan.pl
4. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawców przesyłając informację drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w ofercie.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
cena - 100%
W ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który przedstawi ofertę z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., każda kolejna oferta otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Cena min.
C = ------------------ 100% x100 pkt
Cena oferty

gdzie:
C min. - cena minimalna w zbiorze ważnych ofert;
C oferty - cena oferty rozpatrywanej

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY .

1. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie załączonego do OWZ formularza cenowego (załącznik nr 2). Cena oferty powinna zostać wyliczona w PLN.

Sposób obliczenia ceny oferty:
a) Wykonawca wylicza cenę oferty na podstawie danych podanych w formularzu cenowym - załącznik nr 2. Najpierw należy podać cenę jednostkową netto dla poszczególnych pozycji formularza, a następnie wartość netto, jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej. Po czym należy zsumować wartości netto pozycji i wpisać sumę w wierszu łączna wartość. Na cenę jednostkową winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
b) Wartości brutto winny być obliczone poprzez dodanie do wartości netto wartości obowiązującego podatku VAT.
c) Wartość brutto oferty winna być obliczona poprzez zsumowanie łącznej wartości brutto poszczególnych elementów zamówienia.
d) Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
e) Ceny jednostkowe ofertowe przyjmuje się jako stałe do końca realizacji zamówienia.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich
2. W Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje cenę netto oraz brutto za przedmiot zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze oferenta Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie BIP Zamawiającego.
3. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni, nie przedstawi brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są w projekcie umowy - załącznik nr 4
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach formalnych: Anna Baranowska
e-mail: zampub@up.poznan.pl
w sprawach merytorycznych: Antoni Nowacki
e-mail: antoni.nowacki@up.poznan.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: