Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-30
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie: zautomatyzowanej linii do produkcji listew MDF oraz maszyny pakującej
Organizator:INTER PROFILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Wasilkowska 95A, 16-010 Nowodworce
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:731 110 071
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie oferowe na dostawę, montaż i uruchomienie: zautomatyzowanej linii do produkcji listew MDF oraz maszyny pakującej .
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Część A Zautomatyzowana linia do produkcji listew MDF (1 zestaw)
W skład zestawu wejdzie
1. Podnośnik nożycowy ze stołem
Minimalne parametry: max. siła podnoszenia 3 t., cylinder olejowy O 125 mm, wymiar stołu 1300 x 2500 mm.
2. Piła panelowa
Minimalne parametry: szerokość ciecia 3000 mm, długość ciecia 3000 mm, wysokość ciecia 54 mm, prędkość posuwu piły 12-34 m/min, prędkość posuwu 34 m/min, obroty piły głównej 4500 obr/min, obroty piły podcinającej 5000 obr/min, niezbędna przestrzeń robocza 48m2 (6,5 x 7,5m).
3. Automatyczny podajnik (piła-strugarka)
Minimalne parametry: urządzenie pobiera elementy odcinane z piły panelowej (pobieranie elementów do wysokości 3 sztuk), przekazanie elementów do miejsca magazynowania, podawanie pojedynczo elementów do strugarki czterostronnej.
4. Strugarka
Minimalne parametry: szerokość robocza min-max20-230 mm, wysokość robocza min-max 8-160 mm, liczba wrzecion 5+1, prędkość obrotowa wrzeciona6000 obr/min.
5. Odciąg trocin
Minimalne parametry: wydajność ok. 11 300 m3/h, moc silnika 11 kW / 15 HP, prędkość obrotowa 3000 obr./min, prędkość odsysania 32 m/s.
Cała linia przeznaczona będzie do nadawania kształtu zewnętrznego dla listwy oraz wykonania w tylnej części listwy podcięcia do zamocowania przy ścianie.
Warunek konieczny - typ/model maszyny oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata.
Część B. Maszyna pakująca (1 zestaw)
Urządzenie do zapakowania w folię termokurczliwą produktu oraz naklejenia na produkt etykiety handlowej.
Minimalne parametry techniczne urządzenia:
? Napięcie zasilania: 380 - 415V 3 PH-N-PE 50/60Hz.
? Maksymalna moc: 2330 W.
? Porzeczna listwa zgrzewająca: 500 mm.
? Wydajność produkcyjna: do 4200 opakowań / godzina (wydajność produkcyjna zależna od wymiarów i stabilności produktu, formatu pakietu i typu używanej folii).
? Prędkość taśm: 10 - 30 m/min.
? Maksymalne wymiary rolki folii: 600 x 350 mm.
Warunek konieczny - typ/model maszyny oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie: zautomatyzowanej linii do produkcji listew MDF oraz maszyny pakującej .
Przedmiot zamówienia
Część A Zautomatyzowana linia do produkcji listew MDF (1 zestaw)
W skład zestawu wejdzie
1. Podnośnik nożycowy ze stołem
Minimalne parametry: max. siła podnoszenia 3 t., cylinder olejowy O 125 mm, wymiar stołu 1300 x 2500 mm.
2. Piła panelowa
Minimalne parametry: szerokość ciecia 3000 mm, długość ciecia 3000 mm, wysokość ciecia 54 mm, prędkość posuwu piły 12-34 m/min, prędkość posuwu 34 m/min, obroty piły głównej 4500 obr/min, obroty piły podcinającej 5000 obr/min, niezbędna przestrzeń robocza 48m2 (6,5 x 7,5m).
3. Automatyczny podajnik (piła-strugarka)
Minimalne parametry: urządzenie pobiera elementy odcinane z piły panelowej (pobieranie elementów do wysokości 3 sztuk), przekazanie elementów do miejsca magazynowania, podawanie pojedynczo elementów do strugarki czterostronnej.
4. Strugarka
Minimalne parametry: szerokość robocza min-max20-230 mm, wysokość robocza min-max 8-160 mm, liczba wrzecion 5+1, prędkość obrotowa wrzeciona6000 obr/min.
5. Odciąg trocin
Minimalne parametry: wydajność ok. 11 300 m3/h, moc silnika 11 kW / 15 HP, prędkość obrotowa 3000 obr./min, prędkość odsysania 32 m/s.
Cała linia przeznaczona będzie do nadawania kształtu zewnętrznego dla listwy oraz wykonania w tylnej części listwy podcięcia do zamocowania przy ścianie.
Warunek konieczny - typ/model maszyny oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata.
Część B. Maszyna pakująca (1 zestaw)
Urządzenie do zapakowania w folię termokurczliwą produktu oraz naklejenia na produkt etykiety handlowej.
Minimalne parametry techniczne urządzenia:
? Napięcie zasilania: 380 - 415V 3 PH-N-PE 50/60Hz.
? Maksymalna moc: 2330 W.
? Porzeczna listwa zgrzewająca: 500 mm.
? Wydajność produkcyjna: do 4200 opakowań / godzina (wydajność produkcyjna zależna od wymiarów i stabilności produktu, formatu pakietu i typu używanej folii).
? Prędkość taśm: 10 - 30 m/min.
? Maksymalne wymiary rolki folii: 600 x 350 mm.
Warunek konieczny - typ/model maszyny oferowany na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 07-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego
2. Do dnia 7 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z uzupełnieniem zawierającym szczegółowy zakres dostawy i dokładny opis rozwiązań technicznych i parametrów maszyny będący odpowiedzią na pkt II zapytania ofertowego ,,Opis przedmiotu zamówienia" oraz powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
4. Oferta powinna:
a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
b. zawierać datę sporządzenia,
c. zawierać adres Oferenta,
d. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, iż oferowany typ/model maszyny jest na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata (oświadczenie przygotowane na własnym wzorze)
Termin składania:2019-08-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Nowodworce
Harmonogram realizacji zamówienia
Data wykonania umowy:
Część A - Zautomatyzowana linia do produkcji listew MDF (1 zestaw) najpóźniej do 31.12.2019 r.
Część B - Maszyna pakująca (1 zestaw) najpóźniej do 30.11.2019 r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
WADIUM
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości:
Część A - Zautomatyzowana linia do produkcji listew MDF (1 zestaw) - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Część B - Maszyna pakująca (1 zestaw) 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się na cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego: numer rachunku bankowego w banku PEKAO S.A. : 64 1240 5211 1111 0010 9109 1526 z adnotacją: wadium ,, wadium - zapytanie ofertowe 1/2019 ",
4. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
-Formularz oferty
-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
-Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia oświadczenia, iż oferowany typ/model maszyny jest na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena netto - liczona wg wzoru: Cof = (Cmin/ Cof bad) * 80 pkt
gdzie:
Cof bad - cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin - najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
2. Gwarancja liczona wg wzoru - Gof = (Gof bad/ Gmax) * 10 pkt
gdzie:
G of bad - okres gwarancji badanej oferty (nie krótszy niż 12 miesięcy),
G max - okres gwarancji oferty w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Serwis - liczony wg wzoru: Sof = (Smin/ Sof bad) * 10 pkt
gdzie:
Sof bad - szybkość dotarcia serwisu badanej oferty (nie dłuższy niż 24 godziny),
Smin - szybkość dotarcia serwisu oferty w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia serwisu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:
??uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
??posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
??pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
??pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INTER PROFILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Wasilkowska 95A
16-010 Nowodworce
podlaskie , białostocki
Numer telefonu
731110071
NIP
6642132568
Tytuł projektu
Wzrost konkurencyjności firmy Inter Profiles Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty produkcyjnej o innowacyjny produkt
Numer projektu
RPPD.01.03.00-20-0288/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Czeremcha
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
731 110 071
Kod CPV:42900000-5
Numer dokumentu:1198278, 1/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: