Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji
Organizator:Gmina Jeziora Wielkie
Adres: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. mogileński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: (52)3187220, (52)3187221
E-mail:
Opis:Gmina Jeziora Wielkie,
zaprasza do składania ofert na realizację usługi zakupu i montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Jeziora Wielkie w tym:

1) na sali USC - 1 szt.

2) na korytarzu na parterze 2 szt.

3) na korytarzu na I piętrze 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji na potrzeby Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, która musi spełniać wymagania określone w:

1) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć jego dostawę na adres Zamawiającego - Gmina Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, wraz z montażem oraz uruchomieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny.
Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany będzie dokonywał utylizacji substancji i innych materiałów stanowiących odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) powstających w trakcie okresu gwarancji (np. związanych z wymianą i uzupełnieniem środka chłodniczego, wymianą zużytych części itp.). Wykonawca lub podmiot przez niego wskazany powinien posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia w tym zakresie wymagane obowiązującymiprzepisami prawa -- Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Wypełnioną ofertę - Załącznik Nr 1 w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 10 maja 2021 r. do godz. 12:00 na adres: przetargi@jeziorawielkie.pl w tytule wiadomości proszę napisać: ,,Oferta na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Jeziora Wielkie".
Termin składania:2021-05-10
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opisem sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Przyjęte kryteria oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert: Cena 100%.

Punktacja za kryterium ,,Cena" liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena oferty najniższej

Ilość punktów = ------------------------- x 100

cena oferty badanej

W przypadku zainteresowania prosimy o nadsyłanie ofert z określeniem ceny brutto.

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w terminie przez siebie wskazanym.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Kod CPV:39717200-3, 45331220-4
Numer dokumentu:RGK.271.15.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: