Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18185213 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa, montaż i uruchomienie Szlifierki taśmowej do obróbki powierzchni i gratowania krawędzi
Organizator:P.P.H.U. JADWIGA PAPROCKA SP. K
Adres: J.Tuwima 4, 78-300 Świdwin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:504 026 961
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa, montaż i uruchomienie Szlifierki taśmowej do obróbki powierzchni i gratowania krawędzi
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zadanie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie Szlifierki taśmowej do obróbki powierzchni i gratowania krawędzi
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy Szlifierki taśmowej do obróbki powierzchni i gratowania krawędzi
Przedmiot zamówienia
Przeznaczenie:
1. gratowanie, zatępianie - zaokrąglanie krawędzi, usuwanie wypływki po cięciu laserem,
2. Wyrównywanie powierzchni blach, płaskowników,
3. Możliwość obróbki:
a. stal czarna,
b. stal nierdzewna,
c. aluminium.
Minimalne parametry techniczne:
1. Obróbka detali o wymiarach:
a. szerokość robocza 1100 mm
b. max. wysokość obrabianego materiału 120 mm
c. min. wysokość obrabianego materiału 0,5 mm
2. Szlifierka wyposażona w odciąg i filtrację pyłów eksploatacyjnych powstających przy szlifowaniu stali oraz aluminium,
3. Szlifierka dostarczona z materiałami eksploatacyjnymi do obróbki stali czarnej, nierdzewnej i aluminium.
4. Szlifierka bezpieczna dla obsługi i otoczenia, oznaczona znakiem CE,
5. Dokumentacja CE i DTR w języku polskim,
6. Dostęp do zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Sposób i miejsce składania ofert:
- osobiście, pocztą lub kurierem: ul. J.Tuwima 4, 78-300 Świdwin
- mailem na adres: niechwiadowicz@pamet.pl
Termin składania:2019-11-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: świdwiński Miejscowość: Świdwin
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja zadania (dostawa, montaż i uruchomienie) nie później niż do 31.03.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
- zmiana terminu realizacji umowy: a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, inna podobnego typu lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
- zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
- zmiany w dokumentacji projektowej,
- zmiany osób reprezentujących strony,
- zmiany terminów płatności,
- zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
- zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1
2. Specyfikacja techniczna urządzenia - dokument własny oferenta
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena brutto (w pln) - 40%
2. Długość gwarancji (w miesiącach) - 30%
3. Czas reakcji serwisu (w godzinach) - 30%
Ad. 1 Punkty kryterium 1 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:
(wartość oferty najkorzystniejszej/ wartość oferty badanej) x W x 100
Ceny należy podawać w PLN lub EUR w rozbiciu na: brutto, netto, VAT (kwota oraz stawka podatku). W przypadku ceny w EUR na etapie porównania ofert kwota przeliczona zostanie na PLN wg kursu sprzedaży NBP EUR/PLN z dnia poprzedzającego wystawienie oferty.
Oferowana cena powinna zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, montaż, rozładunek, uruchomienie, podstawowe przeszkolenie, itp.).
Ad.2 Punkty kryterium 2 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:
(wartość oferty badanej/wartość oferty najkorzystniejszej) x W x 100
Wymagana gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące,
Ad. 3 Punkty kryterium 3 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:
(parametr oferty najkorzystniejszej/ parametr oferty badanej) x W x 100
Za czas reakcji serwisu należy rozumieć czas od momentu zgłoszenia usterki do rozpoznania jej i określenia czasu naprawy przez serwis ze strony dostawcy w dni robocze.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenia oferenta.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA PAPROCKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Juliana Tuwima 4
78-300 Świdwin
zachodniopomorskie , świdwiński
Numer telefonu
+48943654086
Fax
+48943653047
NIP
6722082140
Tytuł projektu
Wdrożenie na rynek wyników prac B+R nad innowacyjnymi produktami ochrony przeciwpożarowej
Numer projektu
RPZP.01.05.00-32-W101/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mariusz Niechwiadowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
504 026 961
Kod CPV:42630000-1
Numer dokumentu:1212983,8/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: