Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nagród rzeczowych
Organizator:31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres: Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. zgierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261442002 fax. 261442015
E-mail:
Opis:31 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zgierzu, zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagród rzeczowych w celu uhonorowania osób wyróżnionych nagrodą rzeczową przez dowódców jednostek wojskowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1
do Zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia).
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 10 zadań i dopuszcza składanie ofert
na jedno lub więcej zadań.
Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w formularzu ofertowo - cenowym (ceny jednostkowej netto, wartości netto, stawki VAT, wartości brutto), dla zadania lub zadań, na które składa ofertę.
Wzór umowy dotyczący realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 4.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2020 r. do godz. 10:00, pismem przesłanym za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego - Kancelaria Jawna budynek nr 2.
Kancelaria czynna w godzinach: 7.30-10.00 i 12.00-15.00
o Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-08-06
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: magazyn sprzętu i materiałów Sekcji Wychowawczej ul. 1- go Maja 90, 90-766 Łódź (budynek nr 53).
Wymagania:3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

3.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na FORMULARZU OFERTOWO - CENOWYM, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową
i podpisem osoby upoważnionej.
Wykonawca obowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w zadaniu, na które składa ofertę.
3.2 Do oferty należy dołączyć:
3.2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
3.2.2 jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy załączyć stosowne Pełnomocnictwo.
3.3 Termin związania ofertą winien być nie krótszy niż 30 dni od dnia jej złożenia.
3.4 Oferta musi być opatrzona nr sprawy Zamawiającego:
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OFERTA NA:
DOSTAWĘ NAGRÓD RZECZOWYCH W CELU UHONOROWANIA OSÓB WYRÓNIONYCH NAGRODĄ RZECZOWĄ PRZEZ DOWÓDCÓW JEDNSTEK WOJSKOWYCH
NR SPRAWY 585/PU/20
- SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nie otwierać do dnia 06.08.2020 r. do godz.10:30
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UWAGA: Kancelaria Jawna znajduje się na terenie 31.WOG gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym zezwoleniem zgodnie z Decyzją 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. z 2017 r. poz. 18).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert
w przypadku nie złożenia żadnej oferty
o Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
o Zestawienie złożonych ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego https://31wog.wp.mil.pl/pl/, zakładka BIP ? OGŁOSZENIA ? ZAMÓWIENIA.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
o Cena - 100%

6. OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

6.1 Niezwłocznie po terminie składania ofert, Zamawiający na stronie internetowej zamieści zestawienie ofert.
6.2 Zamawiający poprawi w ofertach:
6.2.1 oczywiste omyłki pisarskie
6.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe
6.3 Oferty nie spełniające warunków stawianych w Zaproszeniu zostaną odrzucone.
6.4 Po złożeniu ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
6.5 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
6.6 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zaproszony zostanie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. POZOSTAŁE INFORMACJE:

8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od prowadzonego postępowania.
8.2 Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:7. KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

7.1 Zamawiający nie dopuszcza kontaktu telefonicznego.
7.2 Wszelkie zapytania do treści niniejszego zaproszenia należy kierować
do Zamawiającego faksem na nr 261-442-101 lub e-mail 31wog.zp@ron.mil.pl
7.3 Odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej.
Numer dokumentu:585/PU/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: