Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa narzędzi dla Warsztatów Remontowych Techniki Morskiej
Organizator:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
Adres: ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 24 22 26
E-mail:
Opis:Dostawa narzędzi
dla Warsztatów Remontowych Techniki Morskiej
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfika głównych wymagań wg tabeli:
Lp.
Nazwa asortymentu
Ilość w szt.
1.
Lutownica transformatorowa 45/75W 230V SOL-TRA1
8
2.
Lutownica transformatorowa 125W 230V SOL-TRA9
4
3.
Stacja lutownicza grotowa HOTAIR YIHUA 853D zasilacz 15V 1A
3
4.
Stacja lutownicza grotowa HOTAIR WEP 853D zasilacz 30V 5A
3
5.
Pistolet do klejenia na gorąco 70W wkłady 11-12mm
4
6.
Groty miedziane KOPYTKO do SOL-TRA8 po 3 szt.
3
7.
Zestaw grotów do stacji lutowniczej WEP 853D
8
2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: IX. Termin składania ofert
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2019 r.
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Termin składania:2019-05-15
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 17.06.2019 r.
Wymagania:IV. Zasady prowadzenia postępowania
1. Wykonawca może w terminie do dnia 14.05.2019 r. zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia, umowy. Zamawiający niezwłocznie udziela odpowiedzi Wykonawcy, zamieszczając informację na stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia. Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
Nr sprawy 52/P/TO/2019
2
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V.
6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
10. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert w kryterium cena, będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
zaoferowana najniższa cena
------------------------------------------------ x 100 pkt
cena oferty ocenianej
11. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
V. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty
1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2. Pełnomocnictwo (o ile występuje).
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
- Certyfikaty CE dla wszystkich z wymienionych w zamówieniu pozycji.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały.
Nr sprawy 52/P/TO/2019
4
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w Rozdziale V zaproszenia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia).
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami wyłącznie drogą e-mailową.
2. Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3. W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2. Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (z podatkiem VAT).
4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością, a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
XI. Postanowienia końcowe
1. Postępowanie ma charakter otwarty.
2. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
3. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia jest wyłącznie wersją roboczą, która może ulec modyfikacji.
Nr sprawy 52/P/TO/2019
5
4. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
5. Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
Uwagi:12. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest:
Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście;
2) Inspektor Danych Osobowych:
w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr ppor. Andrzejem DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.kpws@ron.mil.pl;
Nr sprawy 52/P/TO/2019
3
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Kontakt:VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- ppor. Łukasz DUDEK tel. 261 24 22 26
Numer dokumentu:52/P/TO/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: