Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22273983 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nasion kukurydzy
Organizator:Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o
Adres: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. kom: 691 402 520
E-mail:
Opis:Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Dostawę nasion kukurydzy.
III. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Opis:
o Nasiona kukurydzy wg specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Termin i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2021 r. do godz. 12°°
5. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera oraz osobiście pod adresem siedziby firmy: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica, ewentualnie drogą elektroniczną na adres e-mail: hzinr@polanowice.com.pl.
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego, na adres wskazany w punkcie 5.
Termin składania:2021-12-13
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia: do 20.03.2022r.
Wymagania:II. Tryb zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, unieważnienia postępowania, bądź jego wstrzymania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. O wprowadzonych zmianach postępowania, bądź jego wstrzymaniu Zamawiający poinformuje dostawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień od Dostawców.
6. W każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych wypadkach, Zamawiający, może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem: www.polanowice.com.pl , (drogą mailową, faksem lub listem poleconym) wszystkich dostawców, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Spółka z o.o. do zawarcia umowy.
8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest w sekretariacie siedziby Zamawiającego pod adresem: Polanowice 1A, 88-150 Kruszwica.
10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej.
11. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.
12. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza możliwość udzielania zamówień częściowych.
V. Kryteria oceny 1. Kryteria oceny
Lp. Kryterium Waga [%1
1 Cena netto 75
2 Współpraca z dystrybutorem 20
3 Termin dostawy 5
2. Sposób oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt).
1) Ocena kryterium ,,Cena netto": cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 75 %.
2) Ocena kryterium ,,Współpraca z dystrybutorem": najlepsze warunki współpracy.
3) Ocena kryterium ,,Termin dostawy": termin dostawy (nie dłuższy niż do 20.03.2021r. 4) Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową
ocenę ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.
VI. Warunki dotyczące zamówienia
1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych dostawców prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń przez dostawcę treści niniejszego zapytania ofertowego oraz Regulaminu udzielania zamówień, obowiązującego u Zamawiającego.
4. Z ubiegania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1) nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Hodowlę Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Spółka z o.o.,
lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź naprawcze, 2) są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.
2. Oferta powinna zawierać:
o termin jej obowiązywania - to jest minimum 30 dni od dnia jej złożenia,
o cenę netto PLN,
o termin płatności (min. 21 dni od dnia otrzymania faktury), sposób płatności i ewentualne warunki rabatowe,
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania dostawcy.
4. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie.
7. Oferty, które wpłyną po upływie terminu a także, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także wymaganych załączników - nie będą podlegały ocenie.
8. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi dostawca.
10. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza możliwości złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie.
11. Do oferty dostawca winien załączyć:
1) kopię dokumentów rejestrowych ( odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
2) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu V zapytania -zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym -zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
4) Specyfikację stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kontakt:9. Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na następujący adres e-mail m.bartkowski@polanowice.com.pl lub telefonicznie pod numerem 691-402-520. Osobą upoważnioną do kontaktu z dostawcami jest: Mirosław Bartkowski, Kierownik Gospodarstwa.
Numer dokumentu:57/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: