Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16463844 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-03
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ W BUTLACH O POJ. 18.9 L ORAZ DZIERŻAWA DYSTRYBUTORÓW
Organizator:Urząd Miejski w Białymstoku
Adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 879 7979, fax: 85 869 6209
E-mail:
Opis:Opis wymagań:
o sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach 18,91, dzierżawa dystrybutorów oraz ich
sanityzacja,
maksymalna ilość zamawianych butli z wodą źródlaną o pój. 18,91 - 4.600 szt.,
maksymalna liczba dzierżawionych dystrybutorów - 95 szt.,
o dostarczana woda musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych,
naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85 poz. 466),
w dniu dostawy do siedzib Zamawiającego, woda musi posiadać minimalny termin
przydatności do spożycia 3 miesiące, umieszczony na etykiecie każdej butli,
dystrybutory muszą być dostosowane do butli o pojemności 18,91, posiadać opcję
podgrzewania i chłodzenia wody,
dystrybutory powinny być fabrycznie nowe lub używane (w używanych dystrybutorach przed
dostarczeniem ich Zamawiającemu winna być przeprowadzona sanityzacja na koszt Wykonawcy),
rozmiar dystrybutorów będzie określony w zależności od potrzeb Zamawiającego -
wolnostojące, bądź ,,mini" (do postawienia na szafce),
każdy z dzierżawionych dystrybutorów musi posiadać znak zgodności CE wymagany dla
urządzeń elektrycznych,
woda i dystrybutory będą dostarczane do wskazanych w umowie siedzib Zamawiającego
na terenie miasta Białegostoku, transportem i na koszt Wykonawcy,
za dostarczone butle z wodą Wykonawca nie będzie pobierał kaucji,
Wykonawca przeprowadzi sanityzację urządzeń po 6 miesiącach użytkowania
na własny koszt,
naprawa awarii dzierżawionych dystrybutorów leży w gestii Wykonawcy,
* szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącej zał. Nr 2
do ogłoszenia.
* Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianych butli oraz dzierżawionych dystrybutorów może ulec zmniejszeniu, jednak nie
więcej niż o 10 %.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,
w Departamencie Obsługi Urzędu w Białymstoku ul. Słonimska 1. pok. nr 03 do dnia: 11 grudnia
2018 r. do godz. 10:00.
Termin składania:2018-12-11
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wymagania:Kryterium wyboru: cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.
Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
Oferta winna zawierać:
? cenę ofertową brutto (uwzględniającą należny podatek VAT) - na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1, obejmującą pełny zakres dostawy określony w pkt 2 ogłoszenia oraz
wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
? świadectwo PZH zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową wody,
? atest PZH o dopuszczeniu do obrotu produktami spożywczymi butli, w których będzie dostarczana
woda.
Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu lub jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt
10.
Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych
wezwie do ich uzupełnienia.
Zamawiający poprawi w treści oferty:
a) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a
wykonawca wyrazi na nie zgodę.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogłoszeniu o zamówienie i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o
kryterium wyboru określone w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt 15.
Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem/drogą
elektroniczna* i zamieści informację na stronie internetowej.
14. Inne postanowienia: -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego RODO, informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl:
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie
wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty (np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta)
lub ułatwienia kontaktu z oferentem;
4) dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do
informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów
powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów
prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, tj. przez okres 5 lat;
6) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za
nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), sprzeciwu wobec
przetwarzania, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
15. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
* - właściwe podkreślić
Kontakt:Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
- Małgorzata Racewicz, pok. nr 01, tel. (85) 869-61-81, e-mail: mracewicz@um.bialystok.pl.
Kod CPV:15981000-8
Numer dokumentu:OBU-IV.271.41.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: