Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15569938 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa niszczarek
Organizator:KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA
Adres: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 26 24 72
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa niszczarek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia - formularz oferty (kalkulacja ceny ofertowej)
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
- faksem w postaci wypełnionego i podpisanego ,,formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami na nr 261-26-20-39
- za pomocą e-maila w postaci skanu wypełnionego i podpisanego ,,formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami na adres: kpw.gdynia.oferty@ron.mil.pl podając w tytule wiadomości: (załącznik nie może przekroczyć rozmiaru 20MB)

,,zamówienie poniżej progów ustawowych - nr sprawy: 39/P/INFR/2018."
UWAGA!
Oferty złożone w innej formie, na inny adres e-mail lub na inny nr faksu nie będą rozpatrywane.

8) Oferty należy przesyłać do dnia: 22.06.2018r do godz. 11:00
Termin składania:2018-06-22
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od daty podpisania umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WRAZ Z OFERTĄ:
Nie dotyczy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2) Ofertę (wraz z załącznikami jeżeli są wymagane) należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3) Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy łącznie z podatkami i opłatami, do których poniesienia obowiązany będzie Wykonawca. Cena oferty oraz ceny jednostkowe przedstawione w kalkulacji ceny ofertowej winny być podane w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5) Ofertę należy złożyć na druku ,,Formularza oferty" - wzór- załącznik nr 1 do zaproszenia;
6) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca, na żądanie zamawiającego, na każdym etapie postępowania przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Uwagi:TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą Wykonawcy) do przedłużenia, o oznaczony okres, terminu związania ofertą.

KRYTERIA, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE ZŁOŻONYCH OFERT
CENA 100%
9. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kontakt:Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Stopień, imię i nazwisko: Patrycja Berger-Dzierzyk
E-mail: kpw.gdynia.zamowienia@ron.mil.pl
Numer dokumentu:39/P/INFR/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: