Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25986969 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nowego mieszadła zatapialnego
Organizator:Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
Adres: ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
Województwo / powiat: łódzkie, pow. rawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax (0-46) 814 21 76, 814 39 15, tel. 46 814 44 34
E-mail:
Opis:,,DOSTAWA do oczyszczalni ścieków w Żydomicach nowego mieszadła zatapialnego typu ABS RW 480, firmy Sulzer"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie obejmuje dostawę do oczyszczalni ścieków w Żydomicach nowego mieszadła zatapialnego SULZER RW 4811 A75/4 10m . Moc silnika 7,5 kW
2) Karta katalogowa mieszadła stanowi załącznik do zapytania.
3) Mieszadło będzie zamontowane w miejsce uszkodzonego mieszadła tego samego typu w zbiorniku osadu przefermentowanego Ob. nr 43.
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z mieszadłem wymaganą dokumentację: świadectwo jakości, instrukcję w jęz. Polskim.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Termin, do którego należy złożyć ofertę:
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać na adres email: rawik@rawik.pl (w tytule e-maila należy wpisać ,,Oferta na dostawę nowego mieszadła zatapialnego typu ABS RW 480, firmy Sulzer") do dnia 23.10.2023 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2023-10-23
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (na podstawie wybranej oferty)
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych (dostępny na stronie www.rawik.pl w zakładce - Przetargi).
5) Termin płatności - 30 dni od dnia dostarczenia towaru i prawidłowo wystawionej faktury VAT
6) Wymagany okres gwarancji - minimum 18 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego (potwierdzonego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego)
2. Wymagania do treści oferty:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2) Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
3) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów związanych z dostawą mieszadła do Zamawiającego (tj. do oczyszczalni ścieków Żydomice).
4) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia w jej treści oświadczenia o wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego Zapytania.
5. Wytyczne dotyczące sporządzenia oferty:
1) Ofertę należy przygotować w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
Zapytaniu ofertowym (w tym zgodnie z wzorami dokumentów dołączonymi do Zapytania).
2) Oferta ma zawierać w szczególności dane wykonawcy, wskazanie nr postępowania, cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, iż dotyczy całego zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.)
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
5) Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Podstawy wykluczenia z postępowania
1) Wykluczony z udziału w postępowaniu zostanie Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo; Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
9. Uwagi końcowe:
Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje wykonawców składających ofertę drogą mailową i/lub telefonicznie.
Tryb wyboru Wykonawcy niniejszego zamówienia określa ,,Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych" obowiązujący w spółce Rawskie Wodociągi i Kanalizacja w Rawie Mazowieckiej.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Pani Anna Kulikowska pod nr tel. 46 814 44 34 lub Janusz Żuczkowski pod nr tel. 46 814 44 34.
Kod CPV:42996400-8
Numer dokumentu:ZPS-14/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: