Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23361923 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa nowych szafek
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Adres: ul. Piłsudskiego 7, 37-100 Łańcut
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. łańcucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:17 225 31 40
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA nowych 12 szafek szkolnych ubraniowych 10 skrytkowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ul. Piłsudskiego 7.
Opis przedmiotu zamówienia:
Metalowa szafa szkolna skrytkowo-ubraniowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubości min.0,6 mm pokrytej farbą proszkową. Drzwi z perforacją -wywietrznikami i identyfikatorem plastikowym lub numeracja naklejana (zakres nr ustalony z zamawiającym). Cokół o wysokości 100 mm, drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach. Szafy dostarczone w całości, bez potrzeby montażu, fabryczne otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą lub do ściany wraz z kompletem śrub montażowych. Wnętrze produktu:
w każdej komorze drążek z przesuwanymi wieszakami i półką na buty Zamknięcie:
drzwi zamykane zamkiem 2 - kluczowym, zamek w systemie klucza master, ryglowanie 1
punktowe.
Kolorystyka:
korpus kolor czarny RAL 7021, drzwi dwa kolory: górne skrytki kolor żółty RAL 1021, dolne skrytki kolor pomarańczowy RAL 2011
Wymiary (mm): wysokość 1800 mm, szerokość od 1460 mm do 1480 mm, głębokość od 480 mm do 490 mm.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę należy:
- przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ul. Piłsudskiego 7, 37-100 Łańcut koperta z dopiskiem ,,DOSTAWA szafek szkolnych" i danymi wykonawcy lub
- dostarczyć osobiście do siedziby szkoły (sekretariat) z dopiskiem j.w. adres j.w lub
- przesłać na adres e-mail: szkola@sp1lancut.pl
4. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 13 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.
Termin składania:2022-06-13
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: do 10.08.2022 r.
Wymagania:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług.
Dodatkowe wymagania:
Transport, rozładunek i wniesienie na koszt Dostawcy. Gwarancja min. 24 miesięcy
Produkt spełnia obowiązujące normy i posiada wymagane certyfikaty umożliwiające zastosowanie go w szkołach.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania z podaniem specyfikacja. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionego produktu w zależności od posiadanych środków finansowych.
7. Forma i sposób wynagrodzenia: wynagrodzenie niezmienne ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania płatne na podstawie faktury, przelewem 14 dni od wykonania zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100%.

10. Inne postanowienia:

a) cena oferty ma obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia
- zamawiający płaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe .
Uwagi:Klauzula informacyjna dla umów cywilno - prawnych (dla kontrahentów)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informuję że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Piłsudskiego 7, 37-100 Łańcut, e-mailowo: szkola@spllancut.pl oraz telefonicznie: 17 225 31 40.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Konrad Krupa, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Szkoły, drogą elektroniczną - e-mail: iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 665 893 252.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (w tym w celu zawarcia umowy lub wy bom najkorzystniejszej oferty) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych ze Szkołą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Szkołę w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów: przetwarzania wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zbrakowane po upływie od 5 do 50 lat lub być przechowywane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

gdy przepisy prawa nie precyzują okresu przechowywania danych okres ten ustala Administrator.
7) Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe - odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy (w tym niemożliwością zawarcia umowy lub dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty).
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: