Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18234760 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa obuwia ochronnego
Organizator:Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu
Adres: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:dostawa obuwia ochronnego
2.Zakres zamówienia obejmuje:
Dostawa obuwia ochronnego do Żłobka nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu w ilości 8 par. Opis przedmiotu zamówienia:
LEKKIE OBUWIE Z PCV Z Z KRYTYMI PALCAMI Z PASKIEM NA PIĘTĘ przeznaczone do użytku przez personel
żłobkach na następujących stanowiskach pracy: szef kuchni, kucharka, pomoc kuchenna, praczka, sprzątaczka
- salowa. Obuwie damskie wykonane z lekkiego tworzywa piankowego - pełne , bez otworów na górnej
powierzchni ale z bocznymi otworami przy podeszwie w odległości minimum 15 mm od podłoża, z zakrytymi
palcami i z paskiem na piętę, z profilem ortopedycznym; podeszwą na ok. 2 cm koturnie, przeciwpoślizgową,
kolor biały.
rozmiary:
r.36-1 szt.
r.37-3 szt.
r.38-1 szt.
r.39-3 szt.
[jednostka miary - para];
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy.
Miejsce i termin składania ofert: V. Warunki składania oferty
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do Zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 05.11.2019 do godz. 10.00
a) w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Sekretariacie (I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonej nazwą zadania
Dostawa obuwia ochronnego Znak sprawy ZO/2019/83
oraz nazwą Wykonawcy lub
b) drogą elektroniczną e-mail przetargi@wzz.wroc.pl.
Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania.
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego
Otwarcie ofert:VI. Otwarcie ofert. Otwarcie ofert ma charakter publiczny i nastąpi dnia 05.11.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław), hol we Wrocławskim Zespole Żłobków, parter.
Termin składania:2019-11-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:II. Dokumenty i oświadczenia jakie winien przedłożyć Wykonawca:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według załączonego wzoru do Zaproszenia;
2) Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy według załączonego wzoru do Zaproszenia;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów.

III. Kryteria oceny ofert:
l.Cena brutto znaczenie 100%
2.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryterium :
I.P. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena oferty brutto 100 %
Razem 100%
3. Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
najniższa cena oferty [zł]
ilość pkt oferty badan ej= cena oferty badanej [zł] -x 100 pkt
IV. Sposób obliczania ceny:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz asortymentowo-cenowy, którego wzór stanowi załącznik do Zaproszenia.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. W Formularzu ofertowym należy podać cenę w oparciu o wyliczenie z Formularza asortymentowo-cenowego.
VII. Pozostałe informacje.
1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny.
VIII. Informacje o wyborze oferty.
1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
IX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć _na sfinansowanie zamówienia,
X. Zastrzeżenie.
1.Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy. 2.Zamawiający informuje, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986).
Uwagi:XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
l.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 365 03 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: renata.karpinska@wzz.wroc.pl i telefonicznie: 071 365 03 49
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w na podstawie Zaproszenia do złożenia oferty;
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7.Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8.Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
Numer dokumentu:WZZ.SZP. 241.83.1.2019. M.K., ZO/2019/83
Źródło: Internet i własne
Załączniki: