Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15228992 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
Organizator:Wojskowy Instytut Medyczny WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres: ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 261 817 096
E-mail:
Opis:dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych.
I. Opis przedmiotu zamówienia
CPV Opis
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38437000-7 Wyroby i akcesoria laboratoryjne
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy:
a) złożyć na Formularzu Oferty w formie e-mail na adres: wzp@wim.mil.pl do dnia
18.04.2018 r. do godz. 12:00
Termin składania:2018-04-18
Wymagania:Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową rozumie się
pojedyncze zadanie. Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym nie będą
rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie mających statusu medycznego. Jeśli
Wykonawca zaoferuje produkty nie mające statusu medycznego wtedy zapisy wzoru
umowy dot. produktów medycznych nie będą miały zastosowania.
II. Główne warunki zapytania ofertowego:
a) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
dokumenty (materiały) z dokładnym opisem oferowanego towaru potwierdzające
zgodność z przedmiotem Zamówienia i wymaganiami Zamawiającego.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia dowolnej pozycji w zadaniu bez
podania przyczyny.
d) Sposób realizacji dostaw: jednorazowo - dla zadań nr: 2-7
sukcesywnie - dla zadania nr 1
e) Koszt transportu pokrywa Wykonawca.
oznaczyć w tytule wiadomości
,,Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych
Znak sprawy: ZO/46/WZP/18"
Kryteria oceny ofert - 100% cena
Kontakt:Kontakt z Zamawiającym
Paweł Powierża, e-mail: wzp@wim.mil.pl
Kod CPV:33696500-0, 38437000-7
Numer dokumentu:ZO/46/WZP/18, ZO/46/WZP/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: