Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-10-24
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA ODPADÓW W POSTACI SUROWCÓW WTÓRNYCH
Organizator:Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o.
Adres: ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 652-23-12 - tel./fax
Opis:DOSTAWA ODPADÓW W POSTACI SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH
Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których składzie znajduje się co najmniej 40% następujących surowców wtórnych:
W celu potwierdzenia składu morfologicznego oferowanych odpadów Wykonawca zobowiązany jest Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem folii, opakowań foliowych i styropianu Opakowania z metali
Zmieszane odpady opakowaniowe, z wyłączeniem folii, opakowań foliowych i styropianu Papier i tektura
Tworzywa sztuczne, z wyłączeniem folii, opakowań foliowych i styropianu Metale
dostarczyć próbną partię każdego rodzaju zadeklarowanych odpadów w ilości od 10 do 25 Mg do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Każda dostarczone próbna partia odpadów zostanie poddana testowi przeprowadzonemu przez Zamawiającego w ZUOK Hryniewicze polegającemu na:
a) sprawdzeniu partii odpadów przez klasyfikatora Zamawiającego (w drodze oceny wizualnej danej partii odpadów),
b) poddaniu partii odpadów procesowi sortowania.
Przed przystąpieniem do procesu sortowania odpadów Zamawiający wykona dokumentację fotograficzną. Wykonawca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona ma prawo uczestniczyć w procesie sortowania próbnej partii odpadów. Po przeprowadzonym teście próbnej partii odpadów Zamawiający sporządzi protokół definiujący skład morfologiczny odpadów danej partii. W przypadku gdy wynik przeprowadzonego przez Zamawiającego testu dostarczonej partii próbnej odpadów wykaże mniejszą ilość surowców nadających się do sprzedaży podmiotom prowadzącym działalność w zakresie recyklingu niż zadeklarowane 40% Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami zagospodarowania odpadów zgodnie z Uchwałą nr 1/2016 z dnia 11 marca 2016 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego ,,LECH" Spółka z o. o. ustalającą wysokość opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Dostawa odpadów do ZUOK Hryniewicze oraz ich rozładunek leży po stronie wykonawcy i odbywać się będzie wyłącznie na jego koszt.
Zamawiający dokonuje weryfikacji rodzaju dostarczonych odpadów. Weryfikacji dokonuje się poprzez oględziny odpadów przed rozładunkiem, w czasie rozładunku i po rozładunku oraz poprzez poddanie odpadów procesowi sortowania.
Zabronione jest dostarczanie następujących odpadów:
1. Odpadów nieujętych w cenniku - Uchwale nr 1/2016 z dnia 11 marca 2016 r. Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego ,,LECH" Spółka z o. o. ustalającej wysokość opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.
2. Odpadów nieujętych w pozwoleniu - decyzji z dnia 30 listopada 2015r., znak: DOS-11.7222.1.7.2015 (z późn. zm.), wydanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku, udzielającej pozwolenia zintegrowanego do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej, oraz objętych pozwoleniem zintegrowanym instalacji i urządzeń będących w powiązaniu technologicznym i funkcjonalnym z ww. instalacjami oraz obiektami wchodzącymi w skład Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach.
3. Odpadów o właściwościach:
a) żrących;
b) utleniających;
c) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;
d) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej
e) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane.
4. Odpadów chemicznych/niebezpiecznych.
5. Materiałów wybuchowych oraz wszelkiego rodzaju odpadów, które w normalnych temperaturach spalania mogą zachowywać się jak materiały wybuchowe (np. napełnione butle gazowe, duże ilości napełnionych puszek zawierających substancje w sprayu lub opakowania po rozpuszczalnikach itp.).
6. Pozostałości amunicji.
7. Betonowych bloczków.
8. Ciekłych lub gazowych substancji palnych oraz drobnoziarnistych.
9. Szlamów.
10. Odpadów skażonych biologicznie lub bakteriologicznie.
11. Odpadów skażonych substancjami promieniotwórczymi.
W przypadku gdy w dostawie odpadów Wykonawcy zostaną stwierdzone odpady promieniotwórcze, Zamawiający postąpi z taką dostawą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 576 z pózn. zm.) oraz z obowiązującymi w ZUOK Hryniewicze procedurami. Koszty działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego są pokrywane zgodnie z art. 93 ustawy Prawo atomowe,
12. Odpadów sprasowanych w bele.
Zamówienie podzielone jest na 10 Części.
Część I zamówienia obejmuje 50 Mg odpadów, Część II zamówienia obejmuje 50 Mg odpadów, Część III zamówienia obejmuje 50 Mg odpadów, Część IV zamówienia obejmuje 50 Mg odpadów, Część V zamówienia obejmuje 100 Mg odpadów, Część VI zamówienia obejmuje 100 Mg odpadów, Część VII zamówienia obejmuje 100 Mg odpadów, Część VIII zamówienia obejmuje 120 Mg odpadów, Część IX zamówienia obejmuje 120 Mg odpadów, Część X zamówienia obejmuje 120 Mg odpadów,
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej Części.
Łączna ilość odpadów do przyjęcia w ramach wszystkich Części to 860 Mg.
Dostarczone odpady będą przetwarzanie w procesie R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji Rl-R11.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu wraz z dostarczaną partią odpadów Kart Przekazania Odpadów (KPO).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w PUHP ,,Lech" Sp. z o.o., ul. Kamienna 17,15-021 Białystok w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06.11.2017 r. do godz.l0:00
Termin składania:2017-11-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2017 r. Sposób przygotowania oferty
Wymagania:Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert".
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (zał.nr.2).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne ,,Lech" Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4,15-110 Białystok
Oferta w postępowaniu na
,,Dostawę odpadów w postaci surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych."
Oferta powinna zawierać:
- informację o Wykonawcy, w tym: dane identyfikacyjne Wykonawcy, dane rejestrowe, informację o formie prowadzenia działalności oraz kopie stosownych pozwoleń wymaganych prawem, kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej Ofertę do reprezentowania Wykonawcy,
- informację czy Wykonawca występuje jako posiadacz odpadów, czy jako pośrednik w obrocie odpadami, czy też jako sprzedawca odpadów, zgodnie z Ustawą o odpadach,
- informację na temat Części na które Wykonawca składa ofertę,
- proponowaną cenę, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 Mg dostarczonych odpadów do ZUOK Hryniewicze dla każdej z Części, na którą Wykonawca składa ofertę,
- oferowane ilości dostarczanych odpadów.
Termin i warunki płatności zawiera projekt umowy (załącznik nr 1). Sposób oceny ofert
Cena - waga 100%
Numer dokumentu:BZS-BDL.233.6.2017.KM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: