Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17114625 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odzieży medycznej oraz obuwia
Organizator:Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z
Adres: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 32 605 35 00, 32/605-35-21
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa odzieży medycznej oraz obuwia dla personelu medycznego określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
2. Opis przedmiotu zamówienia wg kategorii (kodu) CPV:
33.19.90.00-1 - odzież medyczna; 18.83.00.00-6 - obuwie ochronne.
3. Wykonawca zagwarantuje wysoką jakość i niezmienność oferowanej odzieży medycznej oraz obuwia medycznego przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety (części).
5. Oferent może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
6. Dokładny przedmiot zamówienia, w tym wymagane parametry oraz planowana ilość została określona w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. W Formularzu cenowym Oferent wskaże producenta oraz numer katalogowy produktu.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zagwarantowania nie gorszych parametrów techniczno-użytkowych i jakościowych niż wymagane.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy dostarczyć na adres: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice do dnia 15.04.2019r. do godz. 10:00.
2. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem urzędów pocztowych lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu ofert do Zamawiającego,
a nie dzień nadania w urzędzie pocztowym.
3. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w kopercie opisanej zgodnie z §6 pkt 6 Regulaminu, z dodatkowym dopiskiem na kopercie: ,,ZMIANA". Koperty oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
5. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Oferty wycofane nie będą otwierane i odczytywane.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu 15.04.2019r. o godz. 10:15. Miejsce otwarcia ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice, IV piętro - Sala konferencyjna.
Termin składania:2019-04-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Usługa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Wymagania:Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Oferencie - należy przez to rozumieć Przyjmującego zamówienie;
b) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Udzielającego zamówienia.
2. Regulamin określa zasady i tryb postępowania w szczególności przedmiot postępowania, warunki uczestnictwa Oferentów, warunki, jakie powinny spełniać oferty, miejsce i termin przeprowadzenia postępowania, kryteria oceny ofert.
3. Postępowanie jest organizowane przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach z siedzibą przy ul. Panewnickiej 65, 40-760 Katowice, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102533, posiadającym nr NIP:
634-23-05-444, REGON: 276267686, zwany w dalszej części ,,Zamawiającym",
który reprezentuje: p.o. Dyrektor - lek. med. Janusz Orman.
4. Celem postępowania jest zawarcie umowy.
Wszczęcie postępowania
Postępowanie wszczyna się poprzez opublikowanie przez Zamawiającego ogłoszenia na stronie internetowej http://ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
Sposób przygotowania oferty
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.
2. Części nie mogą być dzielone przez Oferentów. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii. Jeżeli dokument przedstawiony jest w postaci kopii - poświadczenie oprócz adnotacji ,,za zgodność z oryginałem" musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz oraz datą.
6. Przygotowaną ofertę można należy dostarczyć do Zamawiającego w kopercie opisanej w następujący sposób:

,,Dostawa odzieży medycznej oraz obuwia dla personelu medycznego.
Nie otwierać przed 15.04.2019r. godz. 10:15"

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz
z wymaganymi dokumentami. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie Oferenta (ów) do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.
9. Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie i warunki postępowania mogą zostać zmienione lub odwołane. O wprowadzonych zmianach Oferenci zostaną poinformowani na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

§ 7
Warunki uczestnictwa
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie prowadzonego postępowania.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Regulaminu.
Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Regulaminu.
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Regulaminu.
3. Dysponują potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do Regulaminu.
4. W sytuacjach wątpliwych, związanych z brakiem możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanego towaru z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym oraz Regulaminie postępowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania próbek tkanin zaoferowanego towaru - dla Pakietu nr 1.
5. Próbki tkanin należy przesłać w opakowaniu opisanym ,,Próbki do postępowania, nr sprawy: TZM/05/Z/2019". Próbki nie podlegają zwrotowi.

§ 8
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Oświadczenie Oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3 do Regulaminu);
4. Zaparafowany Projekt umowy (Załącznik nr 4 do Regulaminu).
5. Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, asortyment objęty zamówieniem, dla którego jest to wymagane, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2017 poz. 211) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie: Deklarację zgodności, Certyfikat CE, opis lub wypis z katalogu produktów lub ulotkę producenta. W przypadku, gdy opisany w Formularzu cenowym oraz Regulaminie Przetargu przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.
6. Instrukcję prania wraz z instrukcją użytkowania /dotyczy Pakietu 1/.
7. Tabele rozmiarów dla każdego rodzaju odzieży medycznej z podziałem na damskie i męskie /dotyczy Pakietu nr 1/.
8. Aktualne dokumenty potwierdzające zgodność obuwia medycznego z normą PN-EN ISO 20 347-2012, posiadające certyfikat CE, klasa I, dla Pakietu nr 2 i 3.
9. Tabele rozmiarów obuwia medycznego /dotyczy Pakietu nr 2 i 3/.
10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
11. Pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/ - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Oferenta w postępowaniu. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
12. Umowa Konsorcjum (kopia) - w przypadku złożenia oferty wspólnej.
§ 9
Zasady porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami
1. Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl najpóźniej do dnia 09.04.2019r.
Zamawiający pytania (bez podania ich źródła) wraz z udzielonymi odpowiedziami umieści na stronie: http://www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice najpóźniej do dnia 11.04.2019r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Informacja o zmianie zostanie przekazana Oferentom poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.

§ 11
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc od upływu terminu składania ofert).

§ 12
Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
1. Komisja oceniać będzie oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Cena - 60
2 - Termin realizacji dostaw - 40
Punkty przyznawane za podane w w/w punkcie kryteria będą liczone według następujących wzorów:

I. Cena

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ofertowa wartość minimalna
Wartość punktowa oferty = ----------------------------------------- x 60 pkt.
ofertowa wartość badanej oferty

II. Termin realizacji dostaw

Przy ocenie ofert w kryterium ,,Termin realizacji dostaw" zostanie zastosowana następująca punktacja:

Termin realizacji dostaw

Liczba przyznanych punktów

od 14 do 21 dni roboczych
40,00
od 22 do 29 dni roboczych
20,00
od 30 do 37 dni roboczych
10,00
powyżej 38 dni roboczych
0,00

Zaoferowany termin realizacji dostaw należy wpisać do Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy .
Przy ocenie ofert obowiązywać będą następujące zasady:
a) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium cena oraz termin realizacji dostaw,
b) oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilości punktów, pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania danego kryterium przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów,
c) ocena końcowa oferty będzie sumą wartości punktowych uzyskanych z wszelkich przyjętych do oceny kryteriów.
2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, jeżeli wartość najkorzystniejszej cenowo oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

§ 13
Badanie i ocena ofert
1. Postępowanie może zostać rozstrzygnięty, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie postępowania.
2. Postępowanie składa się z części jawnej i niejawnej.
3. Część jawna odbywa się w obecności Oferentów i obejmuje:
a) zapoznanie przybyłych na otwarcie ofert Oferentów z przedmiotem zamówienia oraz składem Komisji;
b) sprawdzenie terminowości złożonych ofert;
c) okazanie obecnym stanu zabezpieczenia (zamknięcia) ofert;
d) otwieranie kolejnych ofert wraz z podaniem do wiadomości obecnych danych Oferentów;
e) przyjęcie uwag zgłoszonych przez Oferentów do protokołu otwarcia ofert;
4. Część niejawna odbywa się na posiedzeniu Komisji i obejmuje:
a) ocenę złożonych ofert w zakresie formalnym;
b) ocenę ofert w kontekście przyjętych kryteriów oceny ofert;
c) propozycje odrzucenia ofert, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie;
d) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
5. Z przeprowadzenia czynności w części jawnej i niejawnej Komisja sporządza protokół, który przedkłada Kierownikowi Jednostki do zatwierdzenia.

§ 14
Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Informacja o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru zostanie przekazana Oferentom poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej http://ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.
2. Oferenci, którzy złożą oferty w postępowaniu, o wynikach zostaną zawiadomieni niezwłocznie mailem lub faksem.
3. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów Ogłoszenia oraz Regulaminu, w tym
w szczególności w zakresie: wymaganych dokumentów, terminów składania i otwarcia ofert.
2. Jeżeli wprowadzona zmiana w ocenie Zamawiającego będzie miała istotny wpływ na przygotowanie oferty, to Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert.
3. Zamawiający zastrzega, że warunki Ogłoszenia i Regulaminu mogą zostać zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.
5. W zakresie nienormowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025).
6. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania zobowiązań wynikających z treści Regulaminu, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu.
8. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

§ 16
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO" informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pani Olga Poniatowska, tel. 32/ 605 35 19, adres e-mail: statystyka@kolejowy.katowice.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa odzieży medycznej oraz obuwia dla personelu medycznego" prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienia oraz konkursy nie przekraczające równowartości 30 tyś. Euro;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330);
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Roksana Ulbrich, tel. 32/605-35-22 oraz
Paulina Wierzba tel. 32/605-35-21.
Kod CPV:33.19.90.00-1, 18.83.00.00-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: