Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17672007 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odzieży roboczej
Organizator:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Adres: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. (082) 562 06 22, tel. (82) 564 00 28
E-mail:
Opis:prowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
,,Dostawa odzieży roboczej dla personelu Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w załączniku nr 1 załączonym do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmazurek@pwsz.chelm.pl. lub poczty lub dostarczona osobiście. Oferta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert,
1. Termin składania ofert - 19 lipiec 2019r. do godz. 12.00
3. Miejsce składania ofert - Rektorat, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm (pokój nr 101).
Otwarcie ofert:2. Termin otwarcia ofert -19 lipiec 2019r. o godz. 12.30 pokój nr 206
Termin składania:2019-07-19
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia do 31.07.2019r.
Wymagania:1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa 54 22-100 Chełm Pokój nr 101
2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
3. ma być napisana w języku polskim czytelną i trwałą techniką,
4. ma obejmować całość zamówienia
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
6. ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej
Ofertę,
8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w ij ńeniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymagmiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do Oferty, stanowiące oświadczenia powinny również b)ć podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacj musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
9. do Oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- w przypadku, gdy załącznikiem do Oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność
z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
- formularz ofertowy - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
- formularz cenowy - załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Kryteria oceny ofert
1 .Kryterium wyboru jest cena - 100%
2.Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
4. Warunki realizacji zamówienia:
1. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
2. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań,
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne,
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu:
Katarzyna Grzesiuk-Mazurek, tel./fax. (82) 562 06 22, e-mail: kmazurek@pwsz.chelm.pl Anna Oskierko, tel. (82) 564 00 28, e-mail: aoskierko@pwsz.chelm.pl 5. Miejsce i termin składania ofert:
Numer dokumentu:K-ZG-236-115/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: