Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa odzieży roboczej oraz obuwia
Organizator:Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o
Adres: Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 413-01-26
E-mail:
Opis:Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w restrukturyzacji zaprasza do składania ofert na:
Dostawę odzieży roboczej oraz obuwia
Szczegółowy asortyment oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia są określone w załączniku nr 1 i 2 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i warunki składania ofert:
- zaleca się złożenie oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3
do niniejszego Zaproszenia,
- termin składania ofert upływa termin składania ofert: 24.01.2023r.
Oferty można złożyć osobiście, przesłać faxem nr 32/41 30 126, emailem: zaopatrzenie@szpital.sosnowiec.pl lub pocztą na adres: Sosnowiecki Szpital Miejski
Sp. z o.o. w restrukturyzacji, 41-219 Sosnowiec Ul. Szpitalna 1 (sekretariat).
Termin składania:2023-01-24
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
lub do wyczerpania wartości umowy w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia e-mailem lub faxem.
Miejsce dostaw:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ul. Szpitalna 1 Magazyn, oraz
ul. Zegadłowicza 3 Magazyn
Wymagania:Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury za zrealizowaną dostawę. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.
Oferta musi zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków, w tym koszty dostawy przedmiotu do wskazanego obiektu szpitalnego.
Termin związania ofertą: do 30 dni od daty składania ofert.
Kryteria oceny ofert: o wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w Zaproszeniu). Zamawiający przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy. Złożona oferta może podlegać negocjacjom.
Niniejsze Zaproszenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest:
Dział Zamówień Publicznych: Aneta Solarz
tel. 32/413-01-26 e-mail: asolarz@szpital.sosnowiec.pl
Numer dokumentu:ZP/6400/ 31 /2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: