Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14469573 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach
Adres: ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany
Województwo / powiat: śląskie, pow. rybnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 430 44 97; (32) 430 84 71
Opis:,,Dostawę oleju napędowego wraz z transportem dla

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach".
Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 44-266 Świerklany
ul. Strażacka 1 www.gzgk.swierklany.pl
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa oleju napędowego wraz z transportem dla
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach".
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do dystrybutora znajdującego się na terenie
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach przy ul. Pogodnej 5
w szacunkowej ilości około 19.000,00 litrów o parametrach określonych Polską Normą
PN-EN 590 z uwzględnieniem parametrów w okresie letnim, przejściowym i zimowym
w zależności od warunków atmosferycznych.
Ilość zamawianego paliwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Określone ilości paliwa są średnimi ilościami szacunkowymi i
nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
co do ilości paliwa faktycznie zakupionego przez Zamawiającego w toku realizacji
umowy, w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.
2. Paliwo będzie dostarczane Zamawiającemu w miarę potrzeb. Przewiduje się dostawę
oleju napędowego, w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika o pojemności 2500
litrów w partiach min. 1000 l.
3. Oferta powinna zawierać cenę 1 litra paliwa ON na dzień złożenia oferty i minus kwota
upustu. Kwota upustu jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca powinien dostarczyć olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymaganiami
przepisów regulujących sposób transportowania paliwa. Dostawy realizowane muszą
być specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy
legalizacyjne urządzenia wydawcze, pompy.
5. Paliwa muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680).
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany
do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa,
poświadczonego przez producenta lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku
polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez
umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.
7. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania
umowy i zagwarantować realizację jednorazowych dostaw w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
8. Załadunek zbiornika spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18.09.2001r. (Dz. U. Nr 113, poz. 1211 z późn.zm.) nastąpi
każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego.
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do
kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich
dane kontaktowe.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę Faktury Vat będzie dostarczenie oleju
napędowego do zbiornika.
Zapłata należności będzie następowała przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać do dnia 05.12.2017r. do godz. 12°° w siedzibie Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach ul. Strażacka 1, w kopercie opisanej,
która dotyczy zapytania ofertowego na: ,,Dostawa oleju napędowego wraz
z transportem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Świerklanach".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zakładu w dniu 05.12.2017r. o godz. 12.30.
Termin składania:2017-12-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Wymagania:Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym,
podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość
stałego upustu na zakup 1 litra paliwa.
2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub podpisany pieczęcią imienną. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Wykonawca składa następujące dokumenty:
- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
- kopia aktualnej koncesji/zezwolenia na obrót paliwami ciekłymi,
- karta charakterystyki paliw,
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- parafowany projekt umowy.
5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem
Kryteria wyboru oferty:
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto wyrażona PLN do dwóch
miejsc po przecinku, stanowiącą sumę kryterium punktowego:
Cena ofertowa - 100 %
Oferta najtańsza spośród ofert otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej,
według wzoru:
cena najtańszej oferty
cena = ---------------------------- x 100%
cena badanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najtańsza w oparciu o podane kryterium.
W zawiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający
określi termin i miejsce podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
- nie zostanie złożona żadna oferta,
- cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można przewidzieć
wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
Numer dokumentu:8/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: