Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16057640 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Jacek"
Adres: ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Siedlce
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 695 441 324
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 19.09.2018 r. - Dostawa oleju napędowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 41 875 litrów paliwa płynnego (olej napędowy ON) w okresie od 01 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. na terenie m. Siedlce w województwie mazowieckim
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodu ciężarowego/ciągnika siodłowego/autobusu na potrzeby przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu nauki jazdy kat C, C+E, D oraz kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej realizowanych na terenie Siedlec dla 200 uczestników projektu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 41 875 litrów paliwa płynnego (olej napędowy ON) w okresie od 01 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. na terenie m. Siedlce w województwie mazowieckim.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 27-09-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego - Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Jacek", ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce, albo przesłać skan oferty na adres e-mail: jacekefs@tlen.pl w terminie do 27.09.2018 r., do godz. 16:00, z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Biura Projektu). Otwarcie ofert nastąpi 28.09.2018 r. o godz. 9:00.
Termin składania:2018-09-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Siedlce Miejscowość: Siedlce
Harmonogram realizacji zamówienia
01 października 2018 r. - 31 marca 2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Potencjał techniczny
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
L.p. Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów
K1 Średnia cena brutto za 1 litr 80 % 80 pkt
(z dnia 19.09.2018 r.)
K2 Upust (%) 20% 20 pkt
a) Kryterium ,,Średnia cena brutto za 1 litr" (K1):
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia. Cena powinna być określona na podstawie średniej dziennej ceny brutto paliwa na stacji paliw Dostawcy w Siedlcach z dnia 20.09.2018 r.
Punkty przyznawane za kryterium ,,średnia cena brutto za 1 litr" będą liczone według wzoru:
C = (Cmin : Cof) x 80
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin - najniższa średnia cena brutto za 1 litr spośród ważnych ofert,
Cof - średnia cena brutto za 1 litr badanej oferty.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlegać będzie podana średnia cena brutto za 1 litr bez uwzględniania oferowanego upustu.
Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Kryterium ,,Upust" (K2):
W kryterium ,,Upust" Dostawca powinien określić wysokość udzielonego rabatu w procentach (%) od średniej ceny za 1 litr brutto. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena brutto w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
Punkty przyznawane za kryterium ,,Upust" będą liczone według wzoru:
U = (Uof : Umax) x 20
gdzie:
U - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Uof - upust w badanej oferty,
Umax - najwyższy upust spośród ważnych ofert.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Upust w % należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych za kryterium ,,Średnia cena brutto za 1 litr" (K1) i kryterium ,,Upust" (K2). Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (łącznie za oba kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Wykluczenia
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" SP.JAWNA - ADAM PRÓCHNICKI I SPÓŁKA
Adres
Józefa Piłsudskiego 9
08-110 Siedlce
mazowieckie , Siedlce
Numer telefonu
256441324
Fax
256440068
NIP
8211002454
Tytuł projektu
Zawód kierowca szansą dla osób dorosłych na rynku pracy.
Numer projektu
RPMA.10.03.04-14-A021/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Teresa Próchnicka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 695 441 324
Kod CPV:09134100-8
Numer dokumentu:1138131, 2/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: