Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17592266 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego
Adres: Sobieszyn 298A, 08-504 Ułęż
Województwo / powiat: lubelskie, pow. rycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 818667900 Fax: 818667900
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego o parametrach zgodnych z PN
wraz z transportem na miejsce do Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie w
ilości około 15 000 litrów na rok.
Miejsce dostawy: Gospodarstwo Rolne Zespołu Szkół-Sobieszyn 142 F.
Sukcesywne dostawy w ilości od 3000l do 5000l.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
Miejsce i termin składania ofert: VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@sobieszynbrzozowa.pl, faksem na nr: 81866 79 00, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego, Sobieszyn 298K,
08-504 Ułęż do dnia 05.07.2019 r. do godziny 10;00
Otwarcie ofert:VII. OCENA OFERT 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05.07.2019 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po godzinie 10;30 w siedzibie Zespołu Szkół im Kajetana hr. Kickiego. Oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena -100%.
Termin składania:2019-07-05
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie (dostarczyć olej napędowy) w ciągu 24
godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania.
Miejsce dostawy: Gospodarstwo Rolne Zespołu Szkół-Sobieszyn 142 F.
Wymagania:IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące postanowienia:
posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na ,,Formularzu ofertowym"
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
VIII. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY
Za podstawę rozliczenia każdej dostawy brana będzie cena hurtowa Oleju Napędowego z cennika cen
hurtowych paliw płynnych publikowanych na stronie www.pknorlen.pl - zakładka ceny paliw.
Umieszczona tam obowiązująca cena na dzień dostawy za Im3 powinna być powiększona o podatek
VAT oraz podzielona przez 1000. Powstała kwota brutto za 1 litr powinna być zaokrąglona do pełnych
groszy. Do tak obliczonej ceny jednego litra oleju napędowego uwzględnić trzeba będzie jeszcze
marżę lub upust określone w ofercie przetargowej, którą należy złożyć w załączniku nr 1 przystępując
do niniejszego przetargu.
Powyższy sposób będzie obowiązywał w rozliczeniu za każdorazową dostawę oleju napędowego.
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
1. Forma płatności: przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
2. Termin płatności nie krótszy niż 30 dni.
3. Zapisanie w umowie kar pieniężnych na wypadek nieterminowego lub nierzetelnego
wykonania przedmiotu zamówienia (przekroczenie terminu realizacji zamówienia o każdy
jeden dzień - obniżenie ceny brutto za jeden litr oleju opałowego o 5 gr.).
4. Możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody
5. Sukcesywne dostawy w ilości od 3000l do 5000l.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela p. Piotr Wardak pod numerem telefonu 81866 72 94;
600 211 554.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: