Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21882736 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju napędowego
Organizator:Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Adres: ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 89 715 63 17 Fax 89 715 63 03, 89 715 63 13
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
na dostawę oleju napędowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości 19 000 litrów z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Ul. Armii Krajowej 8.
2. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).
3. Przedmiot zamówienia odbierany będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. Tankowanie bezgotówkowe będzie odbywać się na stacji paliw w obrębie granic administracyjnych miasta Biskupiec Reszelski, nie krócej niż w godz.ch: od 6:00 do 22:00.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Szpitala, do dnia 22 września 2021 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią firmową Wykonawcy i opisanej ,,Postępowanie do 130 000 złotych - DOSTAWA oleju napędowego".
12. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w powyższym terminie w formie elektronicznej (podpisanej podpisem elektronicznym). Adres e-mailowy: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl
Termin składania:2021-09-22
Miejsce i termin realizacji:WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin dostawy - w godz.ch pracy stacji paliw.
Wymagania:Dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej do 130 tys. złotych . Do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Warunkiem udzielenia zamówienia jest złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia następujące warunki:
? posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem,
? znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
? posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Wypełniony Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru),
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),
c) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
7. Dokumenty muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie dopuszczającym do obrotu, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie mogą domagać się zwrotu poniesionych kosztów.
9. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
ISTOTNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ OFERT:
13. Ceną oferty jest wartość brutto (z VAT) całego zamówienia wyrażona w PLN (złotych polskich).
14. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
15. W ofercie należy podać cenę jednego litra oleju napędowego brutto (z podatkiem VAT) w PLN, wielkość rabatu w PLN, cenę jednego litra oleju napędowego brutto po uwzględnieniu rabatu, wartość z podatkiem VAT (wartość brutto) oraz obowiązującą stawkę podatku VAT w %. W celu właściwego obliczenia wartości brutto (z VAT) całego zamówienia, należy od ceny jednego litra oleju napędowego brutto (z podatkiem VAT) odjąć wielkość rabatu, a otrzymany wynik przemnożyć przez zamawianą ilość oleju napędowego. Wszystkie ceny i wartości muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16. W ofercie, jako wyjściową do obliczeń, należy podać cenę jednego litra oleju napędowego brutto (z podatkiem VAT) w PLN obowiązującą na dystrybutorze Wykonawcy na stacji paliw w Biskupcu Reszelskim w dniu wskazanym w 'formularzu oferty'.
17. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą, w szczególności: koszt zakupu, produkcji, transportu, marże i upusty oraz podatki - w tym VAT.
18. Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia będzie zmienna. Cena jednego litra oleju napędowego będzie ustalana w następujący sposób: od ceny oleju uwidocznionej na dystrybutorze w dniu wystawienia faktury VAT zostanie odjęty rabat kwotowy wpisany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Obliczona w ten sposób cena będzie ceną brutto za jeden litr oleju napędowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wystawi fakturę VAT uwzględniającą ilość paliwa zakupionego przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym.
19. Rabat kwotowy w PLN pozostanie niezmieniony przez cały okres obowiązywania umowy.
20. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa i nie wymaga sporządzenia aneksu.
KRYTERIUM OCENY:
21. Kryterium oceny stanowi cena - 100%.
22. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy.
23. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz negocjować cenę, rabat cenowy.
TERMIN PŁATNOŚCI:
24. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie bezgotówkowo.
25. Faktura będzie wystawiana jeden raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
26. Pozostałe postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do Zaproszenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
28. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
29. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielania wyjaśnień na temat trybu postępowania i sposobu wykorzystania informacji i materiałów znajdujących się w ofercie.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
30. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8, Tel. 89 715 62 07, Faks 89 715 62 08, E-mail: info@szpital-biskupiec.pl;
Strona 3 z 3
? osobą do kontaktu jest inspektor ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Tel. 89 715 62 44, E-mail: iod@szpital-biskupiec.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Dostawa oleju napędowego, nr sprawy Z-130/12/21;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą innych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:27. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień są: p. Violetta Korzeniewska lub p. Bogusław Kaczmarczyk, pok. 1135 tel. 89 715 63 17 lub 89 715 63 13 w godz. 800-1400.
Numer dokumentu:Z-130/12/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: