Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14427562 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2017-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju opałowego lekkiego
Organizator:Gmina Dobrcz
Adres: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 52 364 80 44
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) na sezon grzewczy 2018 rok, w ilości ok. 28.500 litrów z dostawą do kotłowni gminnej w Dobrczu przy ulicy Długiej 24.
1.1.0 ilościach oleju i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie. Dostawy oleju opałowego lekkiego odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca powinien każdorazowo przedstawić świadectwo jakości dostarczanego oleju.
1.2. Planowana w pkt 1 ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
1.3. Wymagania dotyczące jakości materiału opałowego:
Olej opałowy lekki (grzewczy) powinien spełniać wymogi określone normą PN-C-96024:2001. Wspólny słownik zamówień (CPV): 09135100-5 - olej opałowy
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego do dnia 23.11.2017 r. z dopiskiem na kopercie "Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego (grzewczego)".
Termin składania:2017-11-23
Miejsce i termin realizacji:Umowa zawarta zostanie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) z przewidywanym terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Wymagania:4. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie sprzedaży paliw,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia- złożenie oświadczenia.
4.2 Nie wypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta nie będzie poprawiana i modyfikowana przez zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego.
6. Informacje dodatkowe:
- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub rezygnacji z postępowania na każdym etapie, bez podawania przyczyny.
- Zmawiający informuje, że w przedmiotowym rozeznaniu cenowym nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający zawiadomi oferentów biorących udział w rozeznaniu cenowym o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrcz (www.dobrcz.bip.net.pl).
- W sytuacji przedstawienia jednakowych ofert, Zamawiający zwraca się powtórnie z zapytaniem o przedłożenie dodatkowej oferty cenowej drogą elektroniczną.
- Wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Wanda Przybył - tel. 52 364 80 44
Źródło: Internet i własne
Załączniki: