Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24317570 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju opałowego lekkiego
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Adres: ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (85) 664 58 13, 664 58 11
E-mail:
Opis:DOSTAWA oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Mężeninie
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA oleju opałowego lekkiego do Obwodu Drogowego w Mężeninie.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: 12 grudnia 2022 r.
Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok:
pocztą lub osobiście złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub;
e-mailem na adres: mwilczko@gddkia.gov.pl;
do dnia 12 grudnia 2022 r. Decyduje data wpływu oferty.
Termin składania:2022-12-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
Dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie lub do dnia, w którym pozostała do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wymagania:Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane:
kryteriami oceny ofert są cena oraz marża lub upust;
oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą;
z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia opisane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.);

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

Szczegółowe warunki zamówienia zostały sprecyzowane w Opisie przedmiotu zamówienia i Projektowanych postanowieniach umowy.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Mateusz Wilczko, tel.: (85) 664 58 13
Źródło: Internet i własne
Załączniki: