Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26451687 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oleju opałowego lekkiego
Organizator:Zespół Szkół w Kozłach
Adres: Kozły 27, 05-240 Tłuszcz
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:029 777 16 67, tel. 297771667
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy- Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2023 r. , poz. 1605) ),
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Zamawiający: Zespół Szkół w Kozłach
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA oleju opałowego lekkiego na okres od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2024 r.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej : ofertę należy złożyć do dnia 12 stycznia 2024 r. do
godz. 09:00 w Zespole Szkół w Kozłach Pokój Dyrektora
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej: Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 12 stycznia 2024r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w Pokoju Dyrektora
Termin składania:2024-01-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 31.12.2024 r.
Wymagania:Należy podać cenę netto i brutto dla całego przedmiotu zamówienia.
Warunki płatności: przelew na konto

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
w sposób nie ulegający ścieraniu, ( na załączonym Formularzu oferty - stanowiącym załącznik Nr 1
do zaproszenia wraz z załącznikami) następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
Zespół Szkół w Kozłach, 05-240 Tłuszcz Olej. Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego
po terminie podanym niżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta. Wykonawca może wprowadzić
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed terminem upływu jej składnia.

Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:
wskaźnik narzutu
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cenę jednostkową należy podać wg wartości na dzień 9 stycznia 2024r. publikowaną na stronie
producenta oleju opałowego - Orlen

Propozycja musi zawierać następujące dokumenty:
1. formularz propozycji cenowej,
2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę),
3. inne................... (wypełnić jeżeli dotyczy)
Warunki: (można opisać warunki jakie mają spełniać wykonawcy, jeżeli nie dotyczy nie wypełniać)
Kontakt:Upoważniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Dzieńska tel. 297771667 codziennie w
godzinach od 08:00 - 15:00
Źródło: Internet i własne