Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18595834 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa opału
Organizator:Urząd Gminy w Siemkowicach
Adres: pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pajęczański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 43 84 17 217, Telefon: 043 841 72 69
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia (nazwa):
,,Dostawa opału dla budynków komunalnych i oświatowych Gminy Siemkowice"
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opału (węgla) dla Gminy Siemkowice oraz jej jednostel.
1. Urząd Gminy w Siemkowicach - Plac Wolności 1
2. Publiczne Przedszkole w Siemkowicach ul. Przedszkolna 2
3. Budynek komunalny ,,Weterynaria" ul. Przedszkolna 1
4. Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach - ul. Przedszkolna 4
5. Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach / filia w Radoszewicach ul. Powstania Styczniowego 1
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa opału - węgla EKO-GROSZEK
w ilości szacunkowej 100 ton w roku 2020. Oferowany opal musi posiadać parametry:
Wyszczególnienie EKOGROSZEK Uwagi
Kaloryczność nie mniejsza niż KJ 26 000
Zawartość popiołu nie większa niż % 8-10
Zawartość siarki nie większa niż % 0,6
Wilgotność max 10%
Granulacja 5-25 mm
2. Ilość i częstotliwość składania zamówienia zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
3. Termin oraz wielkość dostaw uzgadniany będzie telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania sukcesywnych dostaw w jednorazowej ilości do 10 ton opału zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
4. Wykonawca zrealizuje dostawę w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5. Dostawy będą realizowane w uzgodnionych terminach, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 15:00.
6. Przy każdej dostawie przeprowadzona zostanie kontrola ilościowa dostarczanego opału. - Dostawa opału musi odbywać się na podstawie dokumentu WZ oraz kwitu wagowego
danej dostawy. Dokument WZ potwierdzony musi być przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać: faxem pod nr 43 841 72 69 lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@gminasiemkowice.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice do dnia 13 stycznia 2020 r. do godziny 1000
Termin składania:2020-01-13
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia:
od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.
Wymagania:V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
3) Oferta cenowa ma obejmować cenę netto oraz brutto za 1 tonę dostarczanego opału.
4) Podpisana przez osobę uprawnioną.
5) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) Formularz ofertowy (zał. Nr 1)
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną (e).
VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,
b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie,
c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku.
VIII. Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: cena oferty - 100 %
Inne informacje dotyczące zapytania:
W terminie 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub zmiany ilości przedmiotu zapytania.
Uwagi:X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98 354 Siemkowice, e-mail: ug.siemkowice@post.pl, tel. 43 841 72 69.
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wójt Gminy Siemkowice wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa opału dla budynków komunalnych i oświatowych Gminy Siemkowice" numer sprawy IRS.271.1.1.2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp".
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:Korespondencja z Zamawiającym: zamowienia@gminasiemkowice.pl Telefon: 043 841 72 69
IX. Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest:
Marcin Smejda tel. 43 841 72 69, e-mail: zamowienia@gminasiemkowice.pl
Numer dokumentu:IRŚ.271.1.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: