Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18341294 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa opraw oświetlenia drogowego i osprzętu
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
Adres: ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.:81 44510 97 faks.:81 44510 90
E-mail:
Opis:Nazwa postępowania: Dostawa opraw oświetlenia drogowego i osprzętu w 2020 roku.
2. Przedmiot zakupu
2.1. Określenie przedmiotu zakupu: dostawy sukcesywne opraw oświetlenia drogowego i osprzętu w 2020 roku.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Składanie ofert
6.1.Termin składania ofert: 02.12.2019 r. do godz. 10:00
6.2.Miejsce składania ofert: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, pokój nr 132, Zofia Ozimkiewicz.
Termin składania:2019-12-02
Miejsce i termin realizacji:2.2.Termin realizacji zakupu: usługi od. 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
Wadium:w SIWZ
Wymagania:3. Wymagania dotyczące Wykonawców
3.1.Przesłanki wykluczenia Wykonawców: zgodnie z pkt. 6.3.4.2 Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
3.2.Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
4. Informacje dotyczące oceny ofert
4.1. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
7. Informacje dodatkowe
7.1. Wymagania dotyczące Wadium: wymagane zgodnie z pkt. 4 SIWZ.
7.2. Zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z pkt. 16 SIWZ.
Kontakt:5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
5.1.Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
5.2. Imię i nazwisko oraz adres mailowy i telefon do osoby uprawnionej do udzielania informacji: Zofia Ozimkiewicz, tel. 81445-10-97, e-mail: zofia.ozimkiewicz@pgedystrybucja.pl
Numer dokumentu:LZA.3071-399/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: