Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20121265 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa opraw oświetleniowych
Organizator:Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Adres: Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 44 724 23 61; +48 44 724 23 46, fax: +48 44 724 27 02
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO na dostawę opraw oświetleniowych
zaprasza do złożenia oferty na dostawę 160 szt. opraw oświetleniowych - paneli LED 60x60 do zamontowania w suficie Armstrong.
I. Informacje ogólne.
Oprawy przewidziane są do wymiany w miejsce obecnie używanych opraw oświetleniowych typu rastrowego w hali sportowej- sala szermierki. Dostawca oferujący dostawę opraw winien dokonać doboru typu oprawy do wymagań zamawiającego dla tego typu obiektu sportowego. Dostawca winien dokonać doboru poprzez stosowne obliczenia z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. dialux). Oferowana oprawa musi zapewnić spełnianie ogólnych wymagań technicznych wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnić wymaganą jakość oświetlenia. Całość oświetlenia musi spełnić wymagania normy PN-EN 12193 - Światło i oświetlenie w sporcie. Aktualnie w hali zamontowanych jest 160 szt opraw. W założeniach projektowych do obliczenia ilość punktów świetlnych nie może ulec zwiększeniu za wyjątkiem skrajnych pasów wzdłuż ścian zewnętrznych (w tych miejscach zostaną dołożone dodatkowe 2 maty szermiercze).
Wymiary sali: 24 x 36m, wys. 334 cm, rzut sali w załączeniu.
II. Wymagane parametry oprawy:
o Skuteczność świetlna oprawy - 120 Im/W
o Skuteczność świetlna diod - 150 Im/W
o Barwa światła: neutralna (4000k)
o Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
o Moc czynna: 35-60W
o Trwałość źródła światła: 50 000h
o Stopień ochrony: min IP 20
o Gwarancja min 5 lat.
o Estetyczne wykonanie i lekka konstrukcja, waga do 1,5kg.
o Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo.
o Oprawa kompletna ze wszystkimi elementami wymaganymi do podłączenia i uruchomienia.
III. Wymagane parametry dla oświetlenia Sali szermierki:
o Poziome natężenie oświetlenia Eh: 750 Lx
o Pionowe natężenie oświetlenia Ev: 500 Lx
o Równomierność oświetlenia (Emin/Eh): 0,7
Miejsce i termin składania ofert: 1) Ofertę na dostawę opraw należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.spala@spala.cos.pl terminie do dnia 06.11.2020r.
Termin składania:2020-11-06
Miejsce i termin realizacji:5) Wymagany termin dostawy: w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:IV. Przygotowanie oferty.
2) W ofercie należy podać wycenę jednostkową oprawy przy założeniu dostawy 160 szt. Zamówienie obejmuje wyłącznie dostawę opraw bez usługi montażu.
3) W ofercie należy przedstawić wnioski wynikające ze sporządzonych obliczeń projektowych, w szczególności informację o ilości niezbędnych opraw dla osiągnięcia wymaganego efektu świetlnego.
4) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych opraw.
5) Wymagany termin dostawy: w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
6) Płatność przelewem w terminie do 14 dni.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym dostawcą, żądania przedstawienia modelu oferowanej oprawy do testowania oraz przedstawienia pełnego projektu (obliczeń) potwierdzającego dobór źródeł światła.
8) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ekonomicznego (cena opraw, koszty eksploatacji) i spełnienia przez oferowane oprawy wymagań Zamawiającego.
9) Na dostawę opraw zostanie zawarta pisemna umowa.
W niniejszym postępowaniu oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, dlatego postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.4 ust. 8 ustawy. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Gładysz, tel. 607-511-345.
Numer dokumentu:SP.ZTT. 271.14.2020.PG, PW.1524.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: