Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20648067 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-01
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oprogramowania
Organizator:ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:790491148
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29855
Opis:DOSTAWA 3 licencji oprogramowania CAD (forma finansowania: leasing)

Część 1
DOSTAWA oprogramowania CAD

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
o oprogramowania do parametrycznego projektowania wspomaganego komputerowo 3D CAD - 2 licencje,
o oprogramowania do parametrycznego projektowania wspomaganego komputerowo 3D CAD i analiz inżynierskich - 1 licencja,
Dostarczone licencje oprogramowania zostaną SFINANSOWANE W FORMIE LEASINGU. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma zapłatę za pośrednictwem leasingodawcy wskazanego przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Szczegółowe informacje na temat rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU 1A ,,FORMULARZ CENOWY" DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-02-09
Termin składania:2021-02-09
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
białostocki
Gmina
Juchnowiec Kościelny
Miejscowość
Kleosin
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2021-02-11
Koniec realizacji
2021-02-17
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA oprogramowania CAD
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1065/20 - Opracowanie innowacyjnej samochodowej instalacji LPG do zasilania benzynowych jednostek napędowych wyposażonych w bezpośredni wtrysk paliwa
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Okolicznościami tymi są w szczególności:
1. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu. W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz o czas trwania ich następstw.
2. Przesunięcie lub ograniczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw.
3. Wprowadzenie lub zmiana regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób wykonania danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu prawnego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym tj. maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na pracownikach innych podmiotów do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy dysponują potencjałem ekonomicznym i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi prawidłowo podpisane ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, którego wzór został załączony jako załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz formularzu cenowym, którego wzór został załączony jako załącznik nr 1a do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - dotyczy tylko przypadku, jeśli ofertę podpisuje osoba nie figurująca w odpisie z właściwego rejestru.
Oferty dotyczące niniejszego postępowania należy składać:
o pisemnie w siedzibie ALEX Sp. z o.o. - ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin - wówczas należy przesłać/ dostarczyć osobiście oryginał podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu,
o lub poprzez funkcję ,,Oferty" w Bazie Konkurencyjności (wówczas należy umieścić w Bazie Konkurencyjności skan podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu).
Za termin wpłynięcia oferty uważa się termin jej skutecznego umieszczenia w Bazie Konkurencyjności lub jej doręczenia do siedziby przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o. - ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin. Godziny pracy zamawiającego 8.00 - 16.00.
Ilekroć we wzorze formularza ofertowego oraz we wzorach oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego wymagane jest wskazanie numeru zapytania ofertowego, należy wpisać numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności znajdujący się na początku ogłoszenia.
Ilekroć we wzorze formularza ofertowego oraz we wzorach oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, załączonych do niniejszego zapytania ofertowego wymagane jest wskazanie daty zapytania ofertowego, należy wpisać datę publikacji ogłoszenia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferty dotyczące niniejszego postępowania należy składać:
o pisemnie w siedzibie ALEX Sp. z o.o. - ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin - wówczas należy przesłać/ dostarczyć osobiście oryginał podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu,
o lub poprzez funkcję ,,Oferty" w Bazie Konkurencyjności (wówczas należy umieścić w Bazie Konkurencyjności skan podpisanej oferty przygotowanej na wzorze zamieszczonym w ogłoszeniu).
2. Za termin wpłynięcia oferty uważa się termin jej skutecznego umieszczenia w Bazie Konkurencyjności lub jej doręczenia do siedziby przedsiębiorstwa ALEX Sp. z o.o. - ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin. Godziny pracy zamawiającego 8.00 - 16.00.
3. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy przekazują pytania poprzez funkcję ,,Pytania" w Bazie Konkurencyjności lub poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy koordynatorbr@autogas-alex.com
4. Zamawiający upubliczni odpowiedzi na zadane pytania poprzez ich publikację w Bazie Konkurencyjności.
5. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu podpisania umowy w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań określonych w informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty wymienione w treści zapytania ofertowego są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może ponadto w razie zaistnienia wątpliwości zażądać przesłania dodatkowych dokumentów. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów w ww. terminie Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Piotr Szewczyk, tel. 790 49 11 48.
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie analizy podpisanych przez wykonawcę:
o ,,Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
o ,,Oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-01
Data ostatniej zmiany
2021-02-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wygra oferta spełniająca wymogi określone w ogłoszeniu, która uzyska największą liczbę punktów (LP).
LP = Cena zamówienia wskazana w najtańszej ofercie/ Cena zamówienia wskazana w badanej ofercie * 100
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr Szewczyk
tel.: 790491148
e-mail: koordynatorbr@autogas-alex.com
Kod CPV:48321000-4
Numer dokumentu:2021-14546-29855
Źródło: Internet i własne
Załączniki: