Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18369329 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oprogramowania do tworzenia programów komputerowych
Organizator:PAWEŁ ŚWIERZY FRESHMEDICA
Adres: Bohaterów Monte Cassino 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Województwo / powiat: śląskie, pow. tarnogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:605 303 062
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa oprogramowania do tworzenia programów komputerowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem (subskrypcja) oprogramowania umożliwiającego programowanie, debugowanie oraz podgląd pracy sterowników Modicon M340, Premium, Quantum i Atrium.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa oprogramowania do tworzenia programów komputerowych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem (subskrypcja) oprogramowania umożliwiającego programowanie, debugowanie oraz podgląd pracy sterowników Modicon M340, Premium, Quantum i Atrium.
Specyfikacja - minimalne funkcjonalności oraz parametry techniczne:
o Edytor all-in-one: zawiera szereg przyjaznych narzędzi do projektowania aplikacji 3D, a także mocny zestaw narzędzi programistycznych do implementacji logiki gier i oprogramowania o wysokiej wydajności.
o System wbudowane ma systemy współpracy zespołowej.
o Wbudowane raportowanie wydajności umożliwiające rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.
o Zaawansowane narzędzia do profilowania: nieustanna optymalizacja oprogramowania w trakcie rozwoju dzięki funkcjom profilowania Unity. Monitorowanie czy na przykład oprogramowanie jest związane z procesorem lub układem GPU, ze wskazaniem obszaru wymagającego poprawy, aby zapewnić odbiorcom sprawne działanie. Środowisko wykonawcze skryptów Mono /.NET 4.6 / C # 7.3.
o System, który zapewnia bezpieczne i łatwe środowisko do pisania kodu równoległego.
o Model do domyślnego tworzenia kodu o wysokiej wydajności.
o Kompilator, który zapewnia wysoce zoptymalizowany kod natywny.
o Umożliwia programowanie, debugowanie oraz podgląd pracy sterowników Modicon M340, Premium, Quantum i Atrium.
Okres subskrypcji: minimum 22 miesiące od daty podpisania umowy/zlecenia/zamówienia, z możliwością przedłużenia na warunkach wskazanych w formularzu ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 29-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy: Tarnowskie Góry, ul. Bohaterów Monte Cassino 5 lub drogą mailową na adres: freshmedica@gmail.com
3. Wszelkie pytania do opisu przedmiotu zamówienia mogą być zadawane do połowy terminu na składanie ofert, tj. do 25.11. 2019 r. na adres: freshmedica@gmail.com
Termin składania:2019-11-29
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Tarnowskie Góry
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres subskrypcji: minimum 22 miesiące od daty podpisania umowy/zlecenia, z możliwością przedłużenia.
Oprogramowanie zostanie dostarczone Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy/zlecenia/zamówienia. Forma dostarczenia oprogramowania jest dowolna.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 22 miesięcy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową).
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
2. Liczbę punktów uzyskanych przez Dostawcę oblicza się wg wzoru:
P = Cn / Cof.b. x 100%,
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez Dostawcę
Cn - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
Cof.b. - cena oferty badanej
100 - maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
3. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który zaoferuje cenę najniższą za całość zamówienia.
5. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Dostawcę, Zamawiający wybierze Dostawcę, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
6. Dla celu porównania ofert wyrażonych w PLN i EUR do przeliczania oferty w EUR na PLN wzięty zostanie pod uwagę kurs NBP z dnia poprzedzającego wybór oferty.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PAWEŁ ŚWIERZY FRESHMEDICA
Adres
Bohaterów Monte Cassino 5
42-600 Tarnowskie Góry
śląskie , tarnogórski
Numer telefonu
605303062
NIP
6793070227
Tytuł projektu
Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem nowej technologii w nawigacji implantologicznej
Numer projektu
RPSL.01.02.00-24-0096/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Świerzy
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
605 303 062
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:1218889, 3/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: