Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17623850 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa oraz usługa naprawy mebli
Organizator:UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
Adres: UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL. 71 36 80 493, 71 36 80 491
E-mail:
Opis:Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz usługę naprawy mebli dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o wartości poniżej 30 000 euro netto.
Specyfikacja:Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy wysyłać na mail: ogloszenia@ue.wroc.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16.07.2019 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: ogloszenia@ue.wroc.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, podając w tytule maila lub na kopercie: ,,Oferta do postępowania K-DZP.362.2.69.2019".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-07-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, ale nie dłuższy niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Wymagania:Warunki płatności: fakturowanie po wykonaniu i odebraniu dostawy oraz usługi. Termin płatności 30 dni po dokonaniu odbioru dostawy oraz usługi i odebraniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Kryterium decydujące o wyborze oferty: cena - 60%, termin wykonania zamówienia 40 %. Okres związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
W przypadku wysłania wiadomości zawierającej ofertę na błędny adres mailowy bądź niewłaściwe jej opisanie i/lub dostarczenie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie oferty lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta musi zawierać: wypełniony i podpisany załącznik nr 1 oraz ewentualne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: