Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa owoców, warzyw i warzyw przetworzonych
Organizator:Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
Adres: Reymonta 19, 33-170 Tuchów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 014 6525819 w. 22
Opis:ZAPRASZAMY
do złożenia oferty na realizację zadania nr 1 na :
DOSTAWA owoców, warzyw i warzyw przetworzonych
do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a/ przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia,
b/wartość wyrażona cyfrowo i słownie,
c/napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d/obejmuje całość zamówienia,
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa owoców, warzyw i warzyw przetworzonych. Dostawca
zobowiązuje się do dostawy owoców ,warzyw i warzyw przetworzonych w jakości i ilościach podanych
w tabeli. Towar będzie dostarczany do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Tuchowie Ul. Reymonta 19. według potrzeb i terminach wskazanych przez zamawiającego.
L.p.
Nazwa towaru
Jedn. miary
Max ilość
1
2
3
4
5Banany żółte twarde
Bazylia swieża
Burak czerwony
Cebula
Cytrynykg
szt
kg
kg
kg45
3
100
90
25
6
7
8Cukinia świeża
Czosnek
Fasolka szparagowa
Groch suszony drobny
Groch drobny łuszczony
Jabłka soczyste winnne
Jajka świeże
Kapusta białakg
kg
kg
kg
kg
kg
szt
kg60
3
5
80
10
250
2000
100
Kapusta włoska ,pekińska
Kapusta czerwona
Kapusta kiszonakg
kg
kg65
50
100
18
19Kalafior świeży
Kiwi
Koperek(pęczek)szt
kg
szt10
10
100
20Mandarynkikg50
21Marchewkg200
2223Nektarynki , brzoskwinie
Ogórki świeże zielonekg
kg10
100
24Ogórki kiszonekg40
25Papryka świeża czerwonakg30
26Pieczarki
Pietruszka korzeńkg
kg70
60
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2728Pietruszka zielona (pęczek)szt150
29Pomarańcze
Pomidorykg
kg25
150
32Pory
Rzodkiewka (pęczek)kg
szt60
60
33
34Sałata zielona
Selerszt
kg120
80
35Szczypiorek (pęczek)szt100
36Śliwka żółta ,czerwonakg10
37
38Śliwka węgierka
Truskawki świeżekg
kg10
2
39
40
41Tymianek świeży
Winogrono
Ziemniakiszt
kg
kg2
20
1500
42
43
44Gruszki soczyste
Sałata mix
Pomidor koktajlowykg
szt
kg40
5
3
30
31
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin złożenia oferty :
ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.07. 2024 godz.12
w siedzibie zamawiającego: CKZiU w Tuchowie
Termin składania:2024-07-22
Miejsce i termin realizacji:3.Wymagany termin realizacji do 31.12.2024 r. zgodnie z zamówieniami składanymi przez
wyznaczonego pracownika szkoły
Wymagania:4.Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
-
niska cena
-
wysoka jakość produktów
-
terminowość dostaw
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a/formularz ofert wg załączonego wzoru,
b/kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym,
c/podpisane przez wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
a/wartość dostawy usługi, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b/obowiązujący podatek VAT
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona.
Składający ofertę może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem jej
terminu .
Na podstawie złożonych ofert, po ewentualnym przeprowadzeniu negocjacji, których mowa wyżej,
zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą
wszystkim postawionym przez niego wymogom.
9.Informację dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze ofert, wybrany wykonawca obowiązany jest
podpisać umowę w siedzibie zamawiającego.
Istotne dla zamawiającego postanowienie, które zostanie wprowadzone do umowy:
10.Wymagany termin związany ofertą 30 dni
Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru
wykonawcy lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
Kontakt:8.Osoby uprawnione do kontaktu:
Solarz Małgorzata tel. 014 6525819 w. 22
Numer dokumentu:CKZiU :272.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: