Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16336651 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa paliw dla pojazdów służbowych
Organizator:Uniwersytet Medyczny Dział Logistyki Biura Inwestycyjno - Techniczne
Adres: ul. Pomorska 251 bud. C-7, 92-213 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785 911 540
E-mail:
Opis:5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest sukcesywna dostawa paliw dla pojazdów służbowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz agregatów prądotwórczych zlokalizowanych na terenie CKD, Łódź, ul. Pomorska 251. Prognozowane ilości zapotrzebowania na paliwo w okresie obowiązywania umowy (tj. 1 rok) to:
- benzyna bezołowiowa (Pb-95) - 8 500 litrów
- olej napędowy ON - 6 000 litrów
- olej napędowy do agregatów - 5 000 litrów
dla potrzeb pojazdów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji. Wykonawca musi posiadać przynajmniej 1 punkt dystrybucji paliw w odległości nie większej niż 10 km od adresu siedziby Zamawiającego podanego w pkt 2, którego czas pracy wynosi co najmniej:
poniedziałek-piątek w godz. od 6.00 - 21.00
sobota w godz. od 6.00 - 20.00
niedziela i święta w godz. od 8.00 - 15.00
Miejsce i termin składania ofert: 10. Miejsce oraz termin składania oferty.
Oferty należy składać na adres Zamawiającego podany w pkt. 2 do dnia 15.11.2018 roku do godz. 10.00.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Termin składania:2018-11-15
Miejsce i termin realizacji:6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
Wymagania:3. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie przeprowadzone będzie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
4. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: BDL.231.9.2018.949.18
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
7. Wykaz dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu w momencie podpisania umowy.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający wymaga aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na podany w pkt. 2 adres jednostki prowadzącej sprawę (Dział Logistyki Biura Inwestycyjno - Technicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) i opatrzone numerem postępowania.
9. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie. Wykonawca składa ofertę wyłącznie na Formularzu oferty opublikowanym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w inny sposób nie uwzględniający warunków zawartych w ogłoszeniu i Formularzu oferty nie będą podlegały ocenie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. W przypadku składania oferty w kopercie należy napisać na niej numer postępowania podany w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
11. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT wg obowiązującej stawki. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto za całość dostawy. Podana cena służy tylko do dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
b) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa wg. cen obowiązujących na dystrybutorze w dniu zakupu, pomniejszonych o zaoferowany rabat (stały w całym okresie obowiązywania umowy) na 1 litrze paliwa. Cena obowiązująca na dystrybutorze nie może przewyższać w sposób znaczny średnich cen paliwa zamieszczonych na stronie internetowej Polskiej Izby Paliw płynnych www.paliwa.pl.
c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
1) Wpisać cenę brutto 1 litra benzyny bezołowiowej Pb95 zgodnie z potwierdzeniem ceny benzyny bezołowiowej Pb95 na stacji paliw Wykonawcy oddalonej nie więcej niż 10 km od adresu siedziby Zamawiającego podanego w pkt.2.
2) Wpisać cenę brutto 1 litra oleju napędowego zgodnie z potwierdzeniem ceny oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy oddalonej nie więcej niż 10 km od adresu siedziby Zamawiającego podanego w pkt.2.
3) Wpisać cenę brutto 1 litra oleju napędowego B0 (do agregatów prądotwórczych) zgodnie z potwierdzeniem ceny oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy oddalonej nie więcej niż 10 km od adresu siedziby Zamawiającego podanego w pkt.2.
4) Wpisać oferowany przez Wykonawcę upust cenowy przy sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb95 (stały przez cały okres realizacji zamówienia w %, do drugiego miejsca po przecinku).
5) Wpisać oferowany przez Wykonawcę upust cenowy przy sprzedaży oleju napędowego (stały przez cały okres realizacji zamówienia w %, do drugiego miejsca po przecinku).
6) Wpisać oferowany przez Wykonawcę upust cenowy przy sprzedaży oleju napędowego do agregatów prądotwórczych (stały przez cały okres realizacji zamówienia w %, do drugiego miejsca po przecinku).
7) Wartość brutto po upuście cenowym dla benzyny bezołowiowej Pb95 należy obliczyć poprzez przemnożenie wartości brutto benzyny bezołowiowej Pb95 przez stały upust cenowy oraz przez 8 500 litrów (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku).
8) Wartość brutto po upuście cenowym dla oleju napędowego należy obliczyć poprzez przemnożenie wartości brutto oleju napędowego przez stały upust cenowy oraz przez 6 000 litrów (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku).
9) Wartość brutto po upuście cenowym dla oleju napędowego należy obliczyć poprzez przemnożenie wartości brutto oleju napędowego do agregatów prądotwórczych przez stały upust cenowy oraz przez 5 000 litrów (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku).
10) Cenę oferty (w PLN, do drugiego miejsca po przecinku) należy obliczyć poprzez zsumowanie wartości brutto z uwzględnieniem stałego upustu cenowego przy sprzedaży benzyny bezołowiowej Pb95 i wartości brutto z uwzględnieniem stałego upustu cenowego przy sprzedaży oleju napędowego.
e) Wykonawca poda cenę oferty na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1, łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto. Zamawiający żąda załączenia do oferty potwierdzenia ceny sprzedawanej benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej oddalonej nie więcej niż 10 km od adresu siedziby Zamawiającego podanego w pkt. 2 w postaci kopii paragonów fiskalnych z dnia złożenia oferty (potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
f) Zamawiający informuje, że oferta z ceną nie zawierającą stałego upustu cenowego będzie uznana jako niezgodna warunkami ogłoszenia podlegała będzie odrzuceniu.
12. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowane między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą oferty brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty spośród złożonych w postępowaniu bez podania przyczyny.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu. We wspomnianym piśmie zostanie podany termin, do którego wykonawca powinien przesłać z powrotem podpisany egzemplarz umowy dla Zamawiającego. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy. Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.
15. Ponowne złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawa oczywistych omyłek, wyjaśnienie treści złożonej oferty
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wzywania wykonawców do złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone, ale zawierają błędy lub wady. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być datowane nie później niż na dzień, w którym upłynął termin składania ofert. Nie złożenie oświadczeń i dokumentów po wezwaniu bez podania przyczyny może skutkować odrzuceniem oferty. Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich oraz wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
16. Zmiany warunków oraz unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków postępowania lub jego unieważnienia w każdym momencie jego trwania do czasu podpisania umowy.
17. Postanowienia końcowe
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-15.00 jest: Szymon Stańczyk vel Stański - tel. komórkowy służbowy 785 911 540.
Numer dokumentu:BDL.231.9.2018.949.18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: