Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14419335 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa paliw płynnych
Organizator:Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku
Adres: ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax (59) 842 48 39, (059) 841 11 95, (59) 840 04 52 tel./ fax (59) 84 12 800, 848 21 30
E-mail:
Opis:Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza rozeznanie cenowe /znak sprawy BP/67/2017/ na sukcesywną dostawę paliw płynnych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w związku z czym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw w roku 2018.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych przez okres 1 roku (benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego ON) do pojazdów i urządzeń spalinowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku w systemie umożliwiającym bezgotówkowy zakup i okresowe rozliczanie na podstawie faktury zbiorczej w ilości szacunkowej:

benzyna bezołowiowa Pb95 - 10.500,00 litrów

olej napędowy ON - 7.000,00 litrów.

Ilości paliw są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Proszę o złożenie oferty cenowej na adres siedziby WORD (ul. Mierosławskiego 10, 76 - 200 Słupsk) lub adres mailowy przetargi@word.slupsk.pl w terminie do 23 listopada 2017 r. do godziny 10:00 według załączonego wzoru.
Termin składania:2017-11-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wymagania:Wymagania dla przedmiotu dostawy: paliwa muszą spełniać wymagania:

a) zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych /Dz. U. z 2015 r., poz. 1680/;

b) określone przez polskie normy: PB - PN-EN 228 i ON - PN-EN 590.

Proponowany przebieg procedury wydawania paliwa. WORD sporządzi i przedłoży Wykonawcy imienną listę osób upoważnionych do odbioru paliwa oraz wykaz pojazdów, do których tankowane będzie paliwo. Załączniki te będą integralną częścią umowy. Upoważnione osoby przez Zamawiającego będą zobowiązane do pokwitowania ilości i wartości wydanego paliwa na odpowiednim dokumencie (np. karcie klienta, kwicie kasowym, w-z) przy czym jeden egzemplarz pokwitowania każdorazowo pobiera Zamawiający, a drugi pozostaje u Wykonawcy.

Wykonawca używający do rozliczenia zakupu paliw płynnych z Zamawiającym - kart magnetycznych (microchipowych, flotowych, paliwowych itp.) ponosi wszelkie koszty związane z wydaniem i obsługą kart. Zamawiający z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Termin płatności do 14 dni od dnia doręczenia faktury.

Bezgotówkowy zakup paliw w postaci benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnej, obowiązującej na stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu. Szczegóły zostaną uzgodnione po wyborze z najkorzystniejszym oferentem.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) uprawnienia - posiadanie aktualnej koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012r., poz. nr 1059 z późn. zmianami); na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi,

b) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej OC działalności na min. 50.000 zł.

Kryteria oceny ofert: 60 % - cena w zł/litr PB 95 oraz ON, 30% - odległość stacji paliw od WORD (w km do 2 miejsc po przecinku) i 10 % - wysokość upustu na każdym litrze Pb 95 oraz ON w zł/litr.
Numer dokumentu:ZP/372/BP67/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: