Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16617735 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa paliw płynnych
Organizator:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 68-36-800 fax: 58 68-36-803
E-mail:
Opis:Dostawa paliw płynnych do samochodów osobowych
2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa paliw płynnych: etyliny/Pb/95 oraz oleju napędowego/ON do samochodów osobowych eksploatowanych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, w systemie sprzedaży bezgotówkowej (za pomocą kart flotowych), w okresie od 15.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Ze względów organizacyjnych konieczne jest, aby tankowania mogły odbywać się na stacjach benzynowych Wykonawcy na terenie całego kraju, przy czym najbliższa stacja w stosunku do siedziby Zamawiającego nie może być oddalona o więcej niż 5 km.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości szacunkowej:
- benzyna bezołowiowa PB 95 - 11 000 I
- olej napędowy ON - 460 I
Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu.
Wykonawca określi stały upust od ceny jednego litra paliwa podany w %. Udzielony upust jest stały i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce złożenia oferty cenowej: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk - osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną - sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl
6. Warunki płatności: Wymaganą formą rozliczeń za tankowanie etyliny oraz oleju napędowego na stacjach benzynowych są rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart flotowych. Fakturowanie miesięczne, płatne przelewem bankowym na konto w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
7. Termin składania ofert cenowych upływa w dniu: 10.01.2019 r. godz. 14:00
Termin składania:2019-01-10
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: od 15.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Okres gwarancji: Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Wymagania:9. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę cenową należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta cenowa powinna zawierać dane ujęte we wzorze oferty cenowej stanowiącej zał. nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
10. Kryteria oceny ofert:
Cena - 40 % Upust - 60 %
Zastosowane wzory do obliczania oferty:
Nazwa kryterium: średnia cena detaliczna (zł brutto) za 1 I paliwa obowiązująca w dniu 21.12.2018 r. (1% = 1 pkt)
Cena oferty najniższej Cena oferty badane]
^ Cena oferty najniższej Cena oferty badanej
Nazwa kryterium: stały upust procentowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania (1% = 1 pkt)
Upust oferty badanej
Ul = -i------- x 60
Upust max.
Upust oferty badanej
Ul =---x 60
Upust max.
gdzie:
C1 - cena etyliny/PB 95
C2 - cena oleju napędowego/ON
U1 - stały upust w stosunku do ceny etyliny @
U2 - stały upust w stosunku do ceny oleju napędowego
M - liczba punktów ogółem
M = C1 + C2 + U1 + U2
Przeliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczna przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Zamawiający będzie oceniał oferty, niepodlegąjące odrzuceniu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Joanna Dawidowicz tel.: (0-58) 68-36-800 e-mail: joanna.dawidowicz.gdansk@rdos.gov.pl
Numer dokumentu:OI.I.261.2.2.2019.JD
Źródło: Internet i własne
Załączniki: