Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23187920 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa papieru
Organizator:Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Adres: al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 541 30 93, faks 89 524 53 80
E-mail:
Opis:DOSTAWA papieru ciętego w formacie recepty i A5
Dostawy papieru ciętego w formacie recepty i A5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania - Arkusz asortymentowo- cenowy.
Miejsce i termin składania ofert: OFERTĘ CENOWĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: do dnia 16.05.2022 r. do godz. 12:00 elektronicznie na adres przetargi@szpital.uwm.edu.pl na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania, dołączyć do oferty należy również wypełniony Załącznik nr 2 do zapytania - Arkusz asortymentowo-cenowy.
Termin składania:2022-05-16
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
Wymagania:TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następującego kryterium: Cena- 100 %
W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
cena oferty najniższej
Wpc = ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 100 pkt. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Zamawiający po dokonaniu czynności otwarcia ofert może przeprowadzić negocjacje dotyczące zaoferowanej ceny, przy czym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić negocjacje, co najmniej z dwoma Wykonawcami, których oferty przedstawiają najkorzystniejszą cenę o ile w postepowaniu uczestniczy więcej niż jeden Wykonawca.
DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE LUB PRZED PODPISANIEM UMOWY:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty lub poświadczone notarialnie.
Załączniki: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 3 Projekt Umowy
Załącznik Nr 4 Klauzula RODO
Kontakt:OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Magdalena Grzelak, Monika Kaczmarek tel.. 89/ 524 53 80
Źródło: Internet i własne