Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18510499 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-12-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
Organizator:PROKURATURA OKRĘGOWA W PŁOCKU
Adres: Plac Obrońców Warszawy 8, 09-404 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 24 267-45-60, faks 24 267-45-80
E-mail:
Opis:Dostawa papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych na rzecz prokuratur okręgu płockiego
III. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych na rzecz Prokuratury Okręgowej w Płocku oraz Prokuratur Rejonowych w Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące parametrów technicznych towaru zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w Rozdziale I niniejszego ogłoszenia i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
,,Oferta - Dostawa papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych na rzecz prokuratur okręgu płockiego"
oraz
,,Nie otwierać przed 20 grudnia 2019 roku do godz. 10:00".
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2019 roku do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego (Budynek Główny - biuro podawcze) w formie pisemnej.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-12-20
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2020 roku.
Wymagania:VI. Dokumenty, które powinny być złożone
1. Formularz Ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wzór druku stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).
2. Formularz Cenowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).
3. Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane przez Wykonawcę (wzór druku stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
VII. Kryterium oceny i opis sposobu obliczenia ceny
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym ogłoszeniem,
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium cena oferty - 100%.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
4. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w ,,Formularzu Cenowym Wykonawcy" stanowiącym załącznik do ogłoszenia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do ,,Formularza Ofertowego Wykonawcy".
Kontakt:II. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego
Marcin Strzałkowski Telefon: 24 267-45-89 Faks: 24 267-45-83
E-mail: M.Strzalkowski@plock.po.gov.pl
Numer dokumentu:PO VII WB 262.6.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: