Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24467228 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa papieru do parkometrów
Organizator:Zakład Komunikacji Miejskiej
Adres: Ul. Al 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sochaczewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:46-862-99-27 w 107
E-mail:
Opis:dostawa papieru do parkometrów
Opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA do naszej siedziby tj. Zakład Komunikacji Miejskiej, Ul. Al. 600-lecia 90, 96-500 Sochaczew, papieru do posiadanych parkometrów firmy MBS Computergraphik Sp. z o.o.:

Rolka termiczna 80-58,5mm x 167m - 1 + 0P niebieski - 1280szt.

Dostawę należy zrealizować w dni robocze w godz.ch 7°° - 143°.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na jeden z następujących sposobów :

- przesłać pocztą na adres Zakład Komunikacji Miejskiej

96-500 Sochaczew

ul. Al. 600-lecia 90

- złożyć osobiście w sekretariacie siedziby firmy,

- wysłać e-mailem pod adresem: sekretariat@zkm.sochaczew.pl

2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 09 stycznia 2023 roku o godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 w dniu 09 stycznia 2023 r. o godz. 10.30
Termin składania:2023-01-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy: 96-500 Sochaczew, Ul. Al. 600-lecia 90.

Termin realizacji zamówienia:

3 tygodnie od podpisania umowy.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów,

Złożenie jednej ważnej oferty upoważnia Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy,

Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym zostanie przekazana informacja na stronie internetowej Zamawiającego,
Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozdział IV. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i obowiązującymi przepisami,

zapewnią wykonanie dostawy zgodnie z parametrami i w terminach określonymi w zapytaniu ofertowym,

posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji dostawy,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania dostawy,

znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie dostawy w aspekcie określonych w zapytaniu ofertowym warunków płatności za przedmiot zamówienia,

Rozdział V. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów :

Najniższa cena - 100%
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu lub złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie www.zkm.sochaczew.pl o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 2

- oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3

Rozdział IX. Sposób rozliczenia i warunki płatności.

Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od wykonania dostawy i po otrzymaniu faktury VAT.
Kontakt:Osoba do kontaktu - Tomasz Ufa.
Dodatkowych informacji udziela Tomasz Ufa pod numerem telefonu 46-862-99-27 w 107 oraz adres email: drogowy@zkm.sochaczew.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: