Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20605481 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa papieru kserograficznego
Organizator:Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
Adres: al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
Województwo / powiat: śląskie, pow. Tychy
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 32 32 400
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach o wartości nieprzekraczającej o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm)
na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach"
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego papieru kserograficznego dla Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi formularz rzeczowo - cenowy, tj. załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę należy składać w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt.
5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego - 2 piętro (bez windy), na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
6. Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
7. Papier, o którym mowa w ofercie cenowej winien posiadać najwyższą jakość w swojej klasie papieru.
8. Materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być :
Miejsce i termin składania ofert: IX. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego - z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną Zamawiający w recepcji budynku przygotował pojemnik na dokumenty, w tym oferty. Oferty można składać (z wyłączeniem sobót) w dni robocze w godz.ch od 07.30 do 15.30, w terminie do 29.01.2021 r. do godz. 09.00. Po tej godz. pracownik Zamawiającego opróżni ww. pojemnik.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na jej złożenie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert:X. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2021 r. o godz. 09.15
Termin składania:2021-01-29
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Wykonawca może dostarczyć przedmiot zamówienia sukcesywnie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące poziomu:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczegółowo wymagania w tym zakresie
VI. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie
1. Cena oferty za przedmiot zamówienia obowiązuje przez cały okres realizacji zadania i musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej realizacji zamówienia.
3. W cenie ofertowej należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.
4. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).
5. Nabywcą wskazanym w fakturze VAT będzie: Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450, natomiast odbiorcą: Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
6. Zamawiający oczekuje, że na fakturze Wykonawca przedstawi kalkulację cenową przedmiotu zamówienia, zgodnie z właściwym dla wybranej części załącznikiem do formularza oferty.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
VII. Kryteria wyboru Wykonawcy:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium wyboru oferty:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1
Cena (koszt)
100 %
O wyborze oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów za kryterium cena. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty kierownik zamawiającego poinformuje wszystkich wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres, Wykonawcy którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną (1) ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną (1) ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia .
3. Wraz z Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, Wykonawca winien złożyć:
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
5. Kalkulację cenową zgodnie z załącznikiem nr 2 do zparoszenia.
6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wzorem formularza, o którym mowa powyżej w pkt 2, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem /pełnomocnictwami.
8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.
9. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
10. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami.
11. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym (1) egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejskie Centrum Oświaty w Tychach al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
Oferta na dostawę
,,Papieru kserograficznego dla Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach"
MCO-SZP.261.02.2021
12. Zmiana oraz wycofanie oferty:
a) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z załącznikiem nr 1), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA".
b) Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z załącznikiem nr 1), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,WYCOFANIE".
XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów
1. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty jak i złączonych do oferty dokumentów.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień i nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uprawniony jest do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod względem formalnym, dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych bez informowania Wykonawcy, kolejno ustali ranking ofert wg kryterium oceny ofert a następnie zbada wybraną ofertę pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku negatywnej oceny pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający podda ocenie kolejną ofertę wg ustalonego rankingu.
5. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Kontakt:V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
1. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pocztą elektroniczną.
2. Pytania należy kierować pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@mco.tychy.pl
3. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku od godziny 07.30 do godziny 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami urzędowania Zamawiającego wskazanymi powyżej w pkt 3, zostanie zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia.
Kod CPV:30197644-2
Numer dokumentu:MCO-SZP.261.02.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: