Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16071736 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pelletu oraz miału węglowego
Organizator:GMINA GARBÓW
Adres: krakowskie przedmieście 50, 21-080 GARBÓW
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubelski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Te1.081 /5018064 / fax: 81 5018070
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest:
I. Dostawa do dwóch kotłowni pclletu w ilości - 80 tony workowanego posiadającego następujące właściwości:
1. granulacja 6-8 mm
2. wartość opałowa 17500-19000 kJ/kg
3. zawartość popiołu maksymalnie 1,5%
4. wilgotność maksymalnie: wg normy DIN 51731
5. gęstość 1-1.4 kg/m3 w tym do kotłowni: a.Pałac w Garbowie - 50 ton b.Pałac Piotrowice W - 30 ton
Ze względu na ograniczoną powierzchnię magazynową kotłowni, jednorazowa dostawa pelletu może być realizowana w ilości do 6 ton po 3 tony dla każdej kotłowni, Zapotrzebowanie na dostawę będzie zgłaszane telefonicznie po wyczerpaniu zapasu.
II. Dostawa do trzech kotłowni miału węglowego KL 28 000kJ w ilości 84 ton w tym do kotłowni:
a. Budynek Starej Szkoły w Garbowie - 50. ton
b. Budynek Komunalny w Karolinie (była Szkoła) - 17.ton c .Budynek OSP Garbów -17 ton
Jednorazowa dostawa miału węglowego w ilości ok 8 ton po telefonicznym
zgłoszeniu zapotrzebowania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w dniu 04.10.2018r do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Garbowie lub przesłać faksem nr 81 / 5018070 lub drogą elektroniczną adres ug@garbow.pl
Otwarcie ofert:Sesja otwarcia ofert godz.10.15
Termin składania:2018-10-04
Wymagania:S p o s ó b przygotowania oferty :
Zainteresowani niniejszym zamówieniem powinni złożyć stosowną ofertę , która ma obejmować cenę dostawy 1 tony opału pod wskazany adres. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny z wyodrębnieniem ceny netto i ceny brutto. Dopuszcza się również składanie ofert na jeden asortyment opału.
Wymagane dokumenty , które należy dołączyć do oferty:
1. oferta cenowa wzór nr 1
2. aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Kryterium oceny oferty - najniższa cena -100%
Uwagi:Zapytanie ofertowe
Nr.OPAŁ.SEZON.2018.2019
Na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013r poz. 907 ze zmianami) i na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Garbów Nr 24.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Garbów zamówień ,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę opalu do kotłowni administrowanych przez Gminę GARBÓW w sezonie grzewczym 2018/2019
Kontakt:Zapytanie o przedmiot zamówienia udziela Pani Ewa Stasiak, MARTA Głowacka i Ewelina Jarząbkowska tel. /81/ 5018064
Numer dokumentu:OPAŁ.SEZON.2018.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: