Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 12965525 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa piasku kwarcowego do złoża fluidalnego
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Adres: Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (0-22) 445-53 - 17/18/19; fax. (0-22) 445-53-15
E-mail:
Opis:Dostawa piasku kwarcowego do złoża fluidalnego

(postępowanie nr 02671/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016)
Specyfikacja:Informacje o sposobie i koszcie uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać po złożeniu Zgłoszenia zamówienia specyfikacji zgodnego
z Informacją o sposobach otrzymywania Specyfikacji Warunków Zamówienia w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., opublikowaną na stronie internetowej
Zamawiającego
w formie pisemnej,
w formie elektronicznej - płyta CD,
w formie elektronicznej - pocztą elektroniczną,
do upływu terminu składania ofert.
Cena Specyfikacji Warunków Zamówienia w formie pisemnej wynosi: 6,20 zł
Nr rachunku Zamawiającego: Bank PKO S.A. 76 1240 6003 1111 0000 4940 0722
(Kasa Zamawiającego czynna w godz. 07.30 - 14.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku)
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Zamawiającego, pokój numer 313 do dnia 20.01.2017 do godziny: 10:45
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pokój numer: 315, w dniu 20.01.2017 godzina: 11:00
Termin składania:2017-01-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Warszawa.
Termin realizacji zamówienia / Okres realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany od zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.02.2017 r. do
dnia 31.12.2017 roku.
Wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. spełniają warunki określone w § 20 Regulaminu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 22
Regulaminu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty dokumenty wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Informacje dodatkowe:
Wraz z ofertą należy złożyć poniżej wskazane dokumenty:
1. wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ
2. w przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia,
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. specyfikację techniczną lub inny dokument na potwierdzenie parametrów (o których Załącznik nr 1 ) zaoferowanego piasku mowa w OPZ -
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy: dostarczyć
Zamawiającemu próbki zaoferowanych piasków: 2 kg piasku drobnoziarnistego, 2 kg piasku
średnioziarnistego i 2 kg piasku gruboziarnistego, które posłużą Zamawiającemu do wykonania analizy
granulometrycznej, gęstości usypowej luźnej i upakowanej w celu sprawdzenia czy zaoferowany piasek spełnia wymagania
Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1. niniejszej SWZ. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i
miejscu wykonania powyższej analizy i będzie miał możliwość w niej uczestniczyć. Analiza zostanie wykonana przez
Laboratorium Zamawiającego.
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie wyrażone w procentach:
Cena 100 %
Numer dokumentu:02671/WS/PW/PZL-DZA-WRS/D/2016
Źródło: Internet i własne
Załączniki: