Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa piasku płukanego/sianego uszlachetnionego do zimowego utrzymania dróg
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Adres: ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. wągrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (67) 26 85 480
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa 1200 ton piasku piukanego/sianego uszlachetnionego o frakcji 0-2 mm
do zimowego utrzymania dróg.
9. Pozostałe informacje:
1. Dostawa obejmuje oprócz sprzedaży samego piasku, załadunek, rozładunek
i transport odpowiednio:
- gm. Wągrowiec - m. Łaziska (Łaziska 90, 62-100 Wągrowiec) - 300 ton,
- gm. Skoki - m. Skoki (uł. Rogozińska 10, 62-085 Skoki) - 200 ton
- gm. Mieścisko - m. Mieścisko (ul. Nowa 2, 62-290 Mieścisko) - 200 ton,
- gm. Damasławek - m. Stareżyn ( Stareżyn 6A, 62-110 Damasławek) - 300 ton
- gm. Gołańcz - m. Oleszno (Oleszno 8, 62-130 Gołańcz) - 200 ton.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub poczta: Powiatowy Zarząd Próz
w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 9;00
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
Dostawa 1200 ton piasku płukaneso/sianeg 0-2 mm do zimowego utrzymania dróg"
Nie otwierać przed 24.07.2019 r, godz.? 915
Otwarcie ofert:Godzina otwarcia ofert 9;15.
Termin składania:2019-07-24
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia
do 10.09.2019 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:4. Termin związania z ofertą:
W czasie obowiązywania umowy ti. do 10.09.2019 r.
7. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Brak.
2. Zamawiający w wyniku oszczędności z zamówienia podstawowego, przewiduje
możliwość udzjelenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej jak 50%
wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości zamówienia w przypadku
gdy najkorzystniejsza oferta przewyższy zabezpieczone w budżecie środki.
4. Ofertę należy składać na załączonym formularzu - do oferty należy dołączyć
dokumenty potwierdzające zgodność piasku z wymaganiami odpowiednich polskich
norm.
Uwagi:6. Kryterium wyboru oferty:
Cena -100 %.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Agnieszka Sobkowiak - referent ds. dróg i mostów
Tel. (67) 26 85 480
Źródło: Internet i własne
Załączniki: