Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20089520 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pieluchomajtek
Organizator:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Adres: ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. / fax: 089 53 86 228
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pieluchomajtek, zgodnie z opisem załącznika nr 2 do zaproszenia. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części.
Część 1 - pieluchomajtki dla dorosłych
Część 2 - pieluchomajtki dla noworodków
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 28 października 2020 roku do godz. 14:00 na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl
z dopiskiem: DZPZ/333/163/2020 - DOSTAWA pieluchomajtek
Termin składania:2020-10-28
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
- 24 miesiące od dnia podpisania umowy
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert
Cena - 100%
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1.
3. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
4. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia, formularz cenowy.
5. Folder, katalog zawierający dokładny opis - specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, wraz z numerem katalogowym oferowanego produktu.
6. Próbki oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Próbki nie podlegają zwrotowi gdyż zostaną zużyte podczas oceny produktu - zgodności opisu przedmiotu zamówienia ze stanem faktycznym. Wymagana ilość próbek - po 3 sztuki do każdej pozycji. Każda próbka powinna być wyraźnie oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji, której dotyczy.
Próbki należy dostarczyć w terminie wyznaczonym na składanie ofert na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 38, 10 - 561 Olsztyn,
z dopiskiem: DZPZ/333/163/2020 - Dostawa pieluchomajtek
VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później niż do dnia 27.10.2020 r. do godz. 12:00.
Uwagi:Zasada zastosowania klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Pani Beata Jastrzębowska bjastrzębowska@wss.olsztyn.pl tel. 89 53 86 353;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.
Numer dokumentu:DZPZ/333/163/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: