Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16298372 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pipet
Organizator:Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Adres: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel(0-22) 54-21-200, Dyrektor (+48 22) 849-76-12 Fax: (+48 22) 849-74-84, (+48 22) 849-35-13
E-mail:
Opis:Znak sprawy: A-AZ-22-180918
ZAPROSZENIE
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
w Warszawie
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na dostawę:
,,pipet jednomiarowych o poj. 3,5 ml. z PE."
I. Przedmiotowy zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
1) Pipet jednomiarowych o pojemności 3,5 ml., wielkość kropli 30-45 ul. z podziałką, sterylne, pakowane indywidualnie (typ C), nr kat. Sarstedt 86.1172.001 - 840 sztuk.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail :ikolodzieiczvk@pzh.gov.pl najpóźniej do dnia 06.11.2018 r.do godź. 10,00.
Termin składania:2018-11-06
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji:
Wykonanie dostawy w terminie: 30 dni.
Wymagania:III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
V. Zasada wyboru oferty:
Produkty równoważne muszą posiadać parametry takie same lub lepsze od tych jakie chce zamówić Zamawiający. Do oferty równoważnej muszą być załączone dodatkowe informacje w języku polskim, takie jak; foldery, katalogi, certyfikaty i karty charakterystyki lub inne informacje producenta, celem potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny, czy zaproponowana oferta równoważna spełnia wymagania Zamawiającego.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższa cena. a) Cena (cV 100 %
Punkty w kryterium (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Najniższa łączna cena oferowana brutto (spośród ofert nie odrzuconych)
KC = ------------- x 100
Łączna cena oferty badanej
VI. Warunki i termin płatności
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT.
VII. Termin związania oferta
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Kontakt:VIII. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji. Osobą upoważnioną do udzjelenia informacji jest: Jarosław Kołodziejczyk tel. (22) 54 21 350
adres e-mail: jkolodziejczyk@pzh.gov.pl
Numer dokumentu:A-AZ-22-180918
Źródło: Internet i własne
Załączniki: