Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24436387 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-12-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa płynów dializacyjnych
Organizator:SPZZOZ w Gryficach
Adres: ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryficki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 913842127, Faks: +48 913842127
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/709494
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA płynów dializacyjnych do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach

Numer referencyjny: 64/22
II.1.2)Główny kod CPV
33692800 Roztwory do dializy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DOSTAWA płynów dializacyjnych do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZZOZ w Gryficach, Ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów dializacyjnych do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ (formularz cenowy), w którym podano szacunkową ilość przedmiotu zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia. SWZ wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https:// platformazakupowa.pl/pn/medicam

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/medicam
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/709494

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2023
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 24/01/2023 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/medicam
Termin składania:2023-01-24
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZZOZ w Gryficach, Ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2022
Kontakt:SPZZOZ w Gryficach
ul. Niechorska 27
Gryfice
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
72-300
Polska
E-mail: zamowienia@medicam.pl
Tel.: +48 913842127
Faks: +48 913842127
Kod CPV:33692800
Numer dokumentu:723986-2022, 64/22
Źródło: Internet i własne - TED - 23/12/2022 S248
Załączniki: