Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa podręczników akademickich
Organizator:Wyższa Szkoła Humanitas
Adres: Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:323631200 Fax 323631207
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/WSH/EFS-IK/2019 w zakresie wyboru Wykonawcy na dostawę podręczników akademickich w formie e-booków na kierunku Filologia Angielska
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na dostawę podręczników akademickich w formie e-booków na kierunku Filologia Angielska, według specyfikacji określonej w Załączniku nr 1
Cel zamówienia
Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę podręczników stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na dostawę podręczników akademickich w formie e-booków na kierunku Filologia Angielska, według specyfikacji określonej w Załączniku nr 1
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 02-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do 02.08.2019r. do godz. 9.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 - 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego ,,ZO nr 09/WSH/EFS_IK/2019".
b) osobiście: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 - 200 Sosnowiec, Biuro Projektów, II piętro - pokój nr 205,
c) drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: ,,NR 09/WSH/EFS_IK/2019"
Termin składania:2019-08-02
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów ich wag:
a) Cena - 100%
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
Adres
Jana Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
śląskie , Sosnowiec
Numer telefonu
323631200
Fax
323631207
NIP
6442446977
Tytuł projektu
Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z006/18-00
Załączniki

Załącznik nr 03 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wioleta Berlik
Kod CPV:22472000-9
Numer dokumentu:1193423, 09/WSH/EFS-IK/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: