Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16554965 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa podtlenku azotu, transport oraz dzierżawa butli
Organizator:Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (77) 408 78 39 fax: (77) 433 30 38
E-mail:
Opis:Dostawa podtlenku azotu, transport oraz dzierżawa butli
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, w związku z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), stosując przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę podtlenku azotu, transport oraz dzierżawę butli
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podtlenku azotu, transport oraz dzierżawę butli zgodnie z wykazem asortymentowo - cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podtlenku azotu w butlach o pojemności 10dm3 (7kg gazu) wraz z dzierżawą butli.
Wielkość i termin dostaw będzie zgłaszana telefonicznie, a dostawa towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy stosownie do potrzeb Zamawiającego. Minimalna ilość butli w dostawie do Szpitala w Nysie wynosi 6szt. Orientacyjna ilość dostaw do Szpitala w Nysie w okresie jednego roku wynosi 9.
Szacunkowa ilość gazów medycznych ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazów medycznych w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości gazów medycznych. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazów medycznych według cen określonych w dokumentacji przetargowej.
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę z dopiskiem ,,Oferta na dostawę podtlenku azotu, transport oraz dzierżawę butli" należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Boh. Warszawy 34 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa do dnia 28.12.2018r. godz. 09:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2018-12-28
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia 08.01.2019r. do dnia 07.01.2020r.
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1)
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz NIP.
3. Oferta - formularz ofertowy oraz załączniki do niej, powinny być podpisane przez wykonawcę umocowanego przedstawiciela/li wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o sposobie reprezentacji w stosownym dokumencie (Krajowy Rejestr Sądowy) lub udzielonym pełnomocnictwem, a w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki w zakresie dotyczącym sposobu jej reprezentowania.
4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.
5. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.
6. W cenie oferty, o której mowa wyżej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompletnym wykonaniem zamówienia.
V. WYMAGANIA OD OFERENTÓW
Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia:
1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
3. Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne społeczne.
4. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia
5. Aktualnego zezwolenia/koncesji wystawionego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy hurtowni)
lub
aktualnego zezwolenia/koncesji Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego (dotyczy producenta)
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.)
6. Karty charakterystyki
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego do dnia 19.12.2018r. godz. 14.00 kierując swoje zapytania drogą elektroniczną: karch@zoznysa.pl lub faksem nr 77 433 30 38.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie zostanie złożony po wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena - 100%
LX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4. Termin związania z ofertą - 30 dni.
Kontakt:5. Dodatkowych informacji udziela:
- Ryszard Ligorowski tel. 77 40 87 810 - sprawy merytoryczne,
- Anna Karch tel. 77 40 87 839, e-mail: karch@zoznysa.pl - sprawy formalno-prawne
Numer dokumentu:ZZP-344/68/2018/PU
Źródło: Internet i własne