Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pojazdów i maszyn specjalistycznych wraz z osprzętem
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie
Adres: ul. ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Chełm
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 825605020, Faks: +48 825605021
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pojazdów i maszyn specjalistycznych wraz z osprzętem.

Numer referencyjny: PGO/UN/02/2018
II.1.2)Główny kod CPV
34142000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Część I: fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu do podnoszenia, transportu i wyładunku kontenerów na odpady typu KP34.

- Część II: fabrycznie nowej, wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych ładowarki kołowej teleskopowej z łyżką 2 m3 i widłami.

- Część III: fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych ciągnika rolniczego z osprzętem tj. zamiatarką, pługiem do śniegu i przyczepą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu do podnoszenia, transportu i wyładunku kontenerów na odpady typu KP34.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34142000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22-100 Chełm.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu do podnoszenia, transportu i wyładunku kontenerów na odpady typu KP34. Samochód powinien spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych i przepisach wydanych w ich wykonaniu. Przedmiot zamówienia, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży ze względu na wady konstrukcyjne, nie powinien być prototypem ani pochodzić z jazd próbnych.

Parametry samochodu:

-- Rok produkcji i stan: fabrycznie nowy - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- Ilość: 1 szt,

-- maksymalna techniczna masa całkowita samochodu z nadbudową (tj. z urządzeniem hakowym) i pełnym bakiem - nie więcej niż 27 t (ton),

-- całkowita długość samochodu - nie więcej niż 9,90 m,

-- szerokość całkowita pojazdu - nie większa niż 2,55 m.

Parametry urządzenia dźwigowego:

-- Rok produkcji i stan: fabrycznie nowy - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- Ilość: 1 szt.,

-- Mocowanie: stałe z możliwością demontażu bez użycia palnika, zintegrowane z układami samochodu odpowiedzialnymi za jego obsługę,

-- Udźwig: nie mniej niż 21 t (ton).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części I zawarto w załączniku nr 1.I do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 130
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK. Nr projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 130 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena oferty [C], ranga: 96 %;

- czas reakcji serwisu [CS], ranga: 2 %;

- wielkość zużycia energii [WZ], ranga: 1 %;

- wielkość emisji dwutlenku węgla [ED], ranga: 1 %;

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych ładowarki kołowej teleskopowej z łyżką 2m3 i widłami.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43250000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22-100 Chełm.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych ładowarki kołowej teleskopowej z łyżką 2 m3 i widłami. Ładowarka musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla maszyn wolnobieżnych.Przedmiot zamówienia, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży ze względu na wady konstrukcyjne, nie powinien być prototypem ani pochodzić z jazd próbnych.

Parametry ładowarki:

-- Rok produkcji i stan: fabrycznie nowy - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- Ilość: 1 szt,

-- udźwig z łyżką na wysokości 5,5 m i teleskopie wysuniętym na 1 m nie mniejszy niż 3,1 t (ton),

-- udźwig z widłami przy teleskopie wysuniętym na 2,8 m nie mniejszy niż 1,5 t (ton).

Parametry łyżki:

-- Rok produkcji i stan: fabrycznie nowa - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- Ilość: 1 szt,

-- mocowanie stałe z możliwością demontażu bez użycia palnika, zintegrowane z układami oferowanej ładowarki odpowiedzialnymi za jej obsługę,

-- szerokość nie więcej niż 2,5 m,

-- pojemność 2,0 m3,

-- materiał: stal, wymienny lemiesz dzielony ze stali Hardox lub równoważnej.

Wymagania dla wideł:

-- Rok produkcji i stan: fabrycznie nowe - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- Ilość: 1 szt,

-- możliwość zamontowania do adaptera oferowanej ładowarki,

-- długość 1 200 mm.

Szczegółowy opis zamówienia Części II stanowi załącznik nr 1.II do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 130
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK. Nr projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 130 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena oferty [C], ranga: 97 %,

- czas reakcji serwisu [CS], ranga: 2 %,

- czas dostawy [CD], ranga: 1 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych ciągnika rolniczego z osprzętem tj. zamiatarką, pługiem do śniegu i przyczepą.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16700000
34921100
34223000
43313100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22- 100 Chełm.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych ciągnika rolniczego z osprzętem tj. zamiatarką, pługiem do śniegu i przyczepą. Ciągnik musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych i przepisach wydanych w ich wykonaniu. Przedmiot zamówienia, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży ze względu na wady konstrukcyjne, nie powinien być prototypem ani pochodzić z jazd próbnych.

Parametry ciągnika:

-- rok produkcji i stan: fabrycznie nowy - nie wcześniej niż 2016 r.,

-- ilość: 1 szt.,

-- maksymalna techniczna masa całkowita ciągnika 8,5 t (ton),

-- moc silnika nie mniejsza niż 120 KM.

Parametry zamiatarki:

-- rok produkcji i stan: fabrycznie nowa - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- ilość: 1 szt.,

-- mocowanie przed ciągnikiem na TUZ, zintegrowane z układami ciągnika odpowiedzialnymi za jego obsługę,

-- szerokość minimalna 2 400 mm, maksymalna 3 000 mm,

-- szerokość bębna minimalna 2 400 mm, maksymalna 3 000 mm.

Wymagania dla pługa:

-- rok produkcji i stan: fabrycznie nowy - nie wcześniej niż 2017 r.,

-- ilość: 1 szt,

-- mocowanie przed ciągnikiem na TUZ, zintegrowane z układami ciągnika odpowiedzialnymi za jego obsługę,

-- materiał wykonania: tworzywo lub stal,

-- szerokość minimalna 2 800 mm, maksymalna 3 000 mm,

-- wysokość nie mniej niż 800 mm.

Wymagania dla przyczepy:

-- rok produkcji i stan: fabrycznie nowa - nie wcześniej niż 201 r.,

-- Ilość: 1 szt.,

-- ładowność techniczna 10 t (ton).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części III zawarto w załączniku nr 1.III do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 130
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK. Nr projektu: RPLU.06.03.00-06-0001/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 130 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena oferty [C], ranga: 98 %;

- czas reakcji serwisu [CS], ranga: 2 %.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgo.chelm.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2018
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 22/05/2018 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Sekretariat, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. ks. Piotra Skargi 11. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną w niniejszym ogłoszeniu w skrócie PZP.
Termin składania:2018-05-22
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22-100 Chełm.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22-100 Chełm.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego (ZPOK) zlokalizowany przy ul. Dorohuskiej 70 w Srebszyszczu, 22- 100 Chełm.
Wadium:w uwagach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/07/2018

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części, na którą składa się ofertę w wysokości:

- Część I: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

- Część II: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

- Część III: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
Kontakt:Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
22-100
Chełm
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jasińska
Tel.: +48 825605020
E-mail: przetargi@pgo.chelm.pl
Faks: +48 825605021
Kod NUTS: PL812
Kod CPV:34142000
Numer dokumentu:159208-2018, PGO/UN/02/2018
Źródło: Internet i własne - TED - 13/04/2018 S72
Załączniki: