Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22524268 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa pojazdu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
Adres: ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/4328072,, nr faksu 32/4328078
E-mail:
Opis:przetarg na:
Dostawę pojazdu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

Rozdział 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu do ciśnieniowego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych.
Pojazd musi spełniać wymagania określone przepisach powszechnie obowiązującego prawa w szczególności wymagania określone w:
o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617 )
o Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021.450 ze zm.)

WYMAGANIA TECHNICZNE:
o pojazd fabrycznie nowy - rocznik 2021/2022,
o maksymalna wysokość kompletnego pojazdu w najwyższym jego punkcie: 3 300 mm, długość max 7 400 mm,
o podwozie fabrycznie nowe z rocznika 2021/2022 przystosowane do zastosowań komunalnych spełniające następujące wymagania:
o SILNIK - wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 o mocy min. 250 KM,
o podwozie dwuosiowe dostosowane do wymaganej zabudowy,
o rodzaj napędu - tylna oś z napędem z blokadą mostu napędowego,
o koła bliźniacze na tylnej osi,
o rozmiar opon jednakowy na przedniej i tylnej osi,
o zderzak przedni stalowy i stalowa belka przeciwnajazdowa tylna,
o zamontowane osłony na lampach tylnych wykonane z siatki stalowej,
o kabina dwu lub trzyosobowa w kolorze ciemno niebieskim (wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbkę koloru),
o układ kierowniczy ze wspomaganiem,
o siedzenia wyposażone w pokrowce,
o listwa sygnalizacyjna umieszczona na kabinie z napisem ,,Pogotowie Wodociągowe" + tylne światła błyskowe diodowe (2 szt.) załączane oddzielnym przełącznikiem,
o boczne światła obrysowe,
o skrzynia biegów manualna,
o mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów,
o hamulec silnikowy,
o klimatyzacja,
o wydech skierowany ku górze za kabiną pojazdu,
o nośność ogumienia zwiększona o 10% dla zastosowania komunalnego,
o elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy (89 km/h),
o system hamulcowy z ABS,
o hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,
o tachograf cyfrowy z legalizacją,
o korek wlewu paliwa zamykany,
o kamera cofania z monitorem w kabinie,
o sygnał dźwiękowy cofania,
o uchwyt na telefon komórkowy + ładowarka samochodowa,
o światła do jazdy dziennej,
o gniazdo elektryczne w kabinie 12v i 24v
o boczne osłony przeciwnajazdowe,
o belka najazdowa przednia,
o fartuchy przeciwbłotne na kołach przednich oraz tylnych,
o kliny kół (2 szt.),
o podnośnik hydrauliczny dostosowany do DMC pojazdu,
o koło zapasowe,
o klucz do kół,
o gaśnica,
o trójkąt ostrzegawczy,
o dywaniki gumowe w kabinie,
o przyłącze sprężonego powietrza oraz 10 m węża do pompowania kół z końcówkami,
o opisanie zbiornika w sposób określony przez Zamawiającego,

Pozostałe wymagania techniczne

A. Zabudowa:
Zbiornik
o Pojemnik asenizacyjny cylindryczny, jednokomorowy, nachylony ku tyłowi
o Grubość blachy- min. 6 mm
o Pojemność użytkowa/całkowita 8 000/8 500 litrów
o Falochron wewnątrz zbiornika
o Rama pomocnicza cynkowana ogniowo
o Otwierana tylna dennica z zabezpieczeniem przeciw otwarciu
o Malowany lakierem akrylowym
o 1x piaskowanie
o 2x podkład
o 2x farba z pigmentem koloryzującym
o 1x warstwa wykończeniowa (nie mniej niż 120 um)
o Kolor zbiornika ciemnoniebieski (Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbkę koloru)
o Minimum dwa wskaźniki podglądowe napełnienia zbiornika
o Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej

B. Króćce ssania i opróżniania:
o W dolnej części dennicy DN 110 z zaworem odcinającym
o Zawór spustowy sterowany z kabiny kierowcy + otwarcie mechaniczne z tyłu beczki
o Króćce zasuw wyposażone w zawory odpowietrzające
o Klucze do węży -4 szt

C. Pompa ssąca- kompresor:
o Wydajność min. 850 m3/h , do pracy ciągłej , chłodzona
o głębokość zasysania - min. 5 m od poziomu terenu
o czas napełniania zbiornika max 10 minut z gł. 5 m
o Zawór bezpieczeństwa ograniczający podciśnienie do wartości niepodlegającej dozorowi UTD
o Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające brak konieczności rejestracji zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego.

D. Napęd pompy ssącej:
o Z przystawki mocy podwozia, napęd hydrauliczny
o Prosty w obsłudze
o Sterowanie pompą z pulpitu kabiny + dodatkowe sterowanie umiejscowione w tylnej lub bocznej części zabudowy

E. System zabezpieczający pompę ssącą:
o Podwójny system zabezpieczający kompresor przed przelaniem]Dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem nieczystości podczas jazdy

F. Wanny na węże:
o boczne koryta z blachy aluminiowej, po dwóch stronach o grubości min. 3 mm
o Długość dopasowana do wolnej przestrzeni

G. Skrzynia na wyposażenie:
o Zamykana na klucz
o Zabudowana na stabilnej konsoli
o Wymiary dopasowane do wolnej przestrzeni

H. Wąż ssący:
o 2 węże DN 110 z końcówkami, zamontowane wokół zbiornika o dopasowanej długości, usadzone w korytach bocznych , odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem podczas jazdy + 1 wąż zapasowy 10-metrowy z końcówkami
o odporny na czynniki ścierające (wewnątrz i na zewnątrz) oraz na czynniki chemiczne

I. Oświetlenie + oznaczenia
o Lampa halogenowa z osłoną zamontowana na stałe w tylnej części pojazdu
o Oznaczenia ostrzegawcze z przodu i tyłu pojazdu zgodne z wymaganymi przepisami

J. Kwalifikacja techniczna
o CE- deklaracja zgodności

K. Jakość
o Deklaracja zgodności wg norm UE

Samochód musi spełniać wszystkie wymagania techniczne przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz posiadać wszystkie dokumenty: atesty, certyfikaty, świadectwo homologacji i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert.
6.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 21.01.2022. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.
Otwarcie ofert:Otwieranie ofert. 7.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62. 7.2. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2022-01-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji

o Termin realizacji przedmiotu zamówienia: II Kwartał 2022 roku ( kwiecień - czerwiec 2022)
o W dniu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapozna wyznaczonych pracowników Zamawiającego z szczegółową obsługą pojazdu, w szczególności przekaże wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji pojazdu.
Wymagania:W niniejszym postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy będący producentami zabudowy oferowanego samochodu asenizacyjnego.

1.2. Dokumentacja, którą należy dostarczyć wraz z pojazdem w języku polskim:
1. Instrukcja obsługi (w języku polskim) zawierająca co najmniej:
a) wyczerpujący opis działania pojazdu i sposobu jego użytkowania, zasady prawidłowej eksploatacji (w tym wskazanie minimalnej liczby osób potrzebnych do obsługi pojazdu), sposób załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, instalacji itp.
b) rysunek złożeniowy całej zabudowy wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych elementów, urządzeń, podzespołów, instalacji itp.
c) rysunki złożeniowe poszczególnych układów, podzespołów wraz z wyszczególnieniem i opisem poszczególnych części
d) postępowanie w sytuacjach awaryjnych z wyszczególnieniem typowych sytuacji awaryjnych i objawów ich występowania
e) plan wymaganych w okresie gwarancji i po gwarancji:
o okresowych przeglądów, kontroli technicznych,
o wymian, kontroli olejów, płynów, smarów itp.
f) specyfikację w formie tabelarycznej zastosowanych olejów, płynów, smarów itp. wraz z ich ilościami w poszczególnych układach, urządzeniach oraz parametrami technicznymi i zamiennikami
2. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa (DTR) poszczególnych urządzeń zabudowy wraz z katalogiem części zamiennych.
Forma i ilość DTR:
a) forma papierowa - 1 egzemplarz
3. Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu z wymaganymi atestami, homologacją, dokumentami gwarancyjnymi, książką serwisową oraz innymi dokumentami niezbędnymi do eksploatacji pojazdu (wszystkie dokumenty w języku polskim.)

1.3. Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony, kompletny pojazd oraz jego części gwarancji na okres 36 miesięcy (bez limitu kilometrów). Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zabudowy i podwozia.
2. Okres rękojmi odpowiadał będzie okresowi obowiązywania gwarancji. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, przedmiotowego pojazdu. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Strony. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne.
3. Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis gwarancyjny producenta podwozia zlokalizowany był w odległości max. 50 km od siedziby Zamawiającego;
4. w okresie gwarancji podwozia, Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie naprawy oraz wymagane zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu lub wymaganiami producenta, przeglądy okresowe oraz pokryje związane z nimi koszty (w tym koszt materiałów eksploatacyjnych).
5. Wymagane przeglądy gwarancyjne dotyczące zabudowy będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy(w tym koszt materiałów eksploatacyjnych i dojazdu).
6. W przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu / naprawy gwarancyjnej w innym miejscu (serwisie gwarancyjnym Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia transportu pojazdu do miejsca przeprowadzania naprawy/przeglądu.
7. Wszystkie użyte w ramach naprawy/serwisu części wymienne będą na oryginalne i fabrycznie nowe.
8. zabudowa systemu GPS i sondy paliwa nie będzie pozbawiała Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy części zamiennych do zabudowy pojazdu do siedziby Zamawiającego przez okres 60 miesięcy liczony od daty upływu gwarancji. Dostawa części zamiennych będzie się odbywała po cenach aktualnie obowiązujących u Wykonawcy.
Instrukcja dla Wykonawcy.

Przygotowanie ofert.
2.1 Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
2.2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).
2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.
2.7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

a) adresat:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44 - 210 Rybnik
b) zawartość:
Oferta na dostawę pojazdu asenizacyjnego do odsysania i wywozu nieczystości płynnych

c) Wykonawca:
nazwa i adres firmy

d) dopisek: Nie otwierać przed: 21.01.2022 r. godz. 12.00

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez ich otwierania.
2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
o są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
o posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
o są producentami zabudowy oferowanego samochodu asenizacyjnego,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
o posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) ważne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (franszyza redukcyjna w wysokości nie większej niż 1000 zł). W/w polisę Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;
o nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
o nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
o w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego - odpowiadające swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców.
o akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wymaga aby dokumenty zostały przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu.

Kompletna oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4;
o wypełniony i podpisany formularz ,,Wykaz zrealizowanych usług" - Załącznik nr 5;
W wykazie należy wskazać wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego - odpowiadającego swoim rodzajem i wielkością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania dostaw i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
o parafowany wzór umowy - Załącznik nr 6;
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej,
o oświadczenie, iż polisa ubezpieczeniowa zostanie przedłużona co najmniej o okres udzielonej gwarancji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
o próbkę koloru w formie osobnej karty oznaczonej oferowanym kolorem - kolor pojazdu ciemnoniebieski;
o oświadczenie o wyrażeniu zgody na zabudowę systemu GPS i sondy paliwa bez ograniczenia /utraty uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
o oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
o Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:
o Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)
o Oświadczenie o warunkach gwarancji i serwisu (Załącznik Nr 2)
o Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 3)

5. Kryteria oceny.
100 % cena
5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.
5.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U.2020.1913t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 275).
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.
5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne do dnia 07.03.2022 r.
Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.
7.3. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
7.4. Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.
7.5. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.
7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,
2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
4) w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym;
5) pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.
7.7. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.
7.9. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 14.01.2022 r.
8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
8.5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną.
Kontakt:Uprawnieni do udzielania informacji.
8.1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Monika Małachowska tel. 32/4328072,
e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl
Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie - nr faksu 32/4328078, e-mail j. w. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki od 07.00 do 12.00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: